Volume 49, 2015

In this Number

(13 papers)

B. Diveyev, M. Hlobchak, V. Martyn, Y. Yavorskyy

Korendiy V. M., Bushko O. S., KachurO. Yu., Skrypnyck R. Yu.

Lanets O. S., Borovets V. M., Lanets O. V., Shpack Ya. V.,Lozinsky V. I.

Pelevin L. E., Prystaylo M. O.