Rational synthesis of two-frequency resonance vibratory machines

Автори: 
Gursky V. M., Kuzio I. V.

The article tackles the problem of the synthesis of the two-frequency resonance oscillations in the three-mass oscillating system. The stiffness coefficient which provides the multiple two-frequency resonance mode in the case of modernization of the two-mass resonance machines with an electromagnetic drive is defined. The influence of inertance of oscillation mass on the characteristics of working mass acceleration is determined – the maximal value and the correlation between harmonics. 

[1].  Букин  С.  Л.  Интенсификация  технологических  процессов  вибромашин  путем  реализации 
бигармонических  режимов  работы  / С.  Л.  Букин, С.  Г.  Маслов,  А.  П.  Лютый,  Г.  Л.  Резниченко  // 
Збагачення   корисних   копалин:   наук.-техн.   зб.   –   2009.   –   Вип.   36   (77)–37(78).   –   С.   81–89.  
[2].   Гончаревич   И.   Ф.   О   повышении   производительности   и   рентабельности   промышленных 
нанотехнологий // Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал. – 2009. – № 3. – 
С. 36–49. 
[3]. Ланець О. С. Високоефективні міжрезонансні вібраційні машини з електромагнітним 
приводом   (Теоретичні   основи   та   практика   створення):   моногр.   –   Львів:   Видавництво 
Національного   університету   “Львівська   політехніка”,   2008.   –   324   с.   
[4].   Низкочастотные 
электровибрационные  машины  /  М.  В. Хвингия,  М.  М.  Тедошвили,  И.  А.  Питимашвили  и  др.;  под 
ред.  К.  М. Рагульскиса.  –  Л.:  Машиностроение.  Ленингр.  отд-ние,  1989.  –  95 с.  
[5].  Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії: навч. посіб. / І. І. Назаренко; Київський нац. ун-т буд-ва і архіт.  –  К.:  КНУБА,  2007.  –  229  с.  
[6].  Бигармонический  электромагнитный  вибровозбудитель: А.с. 645910. СССР. МКИ В 65 G 27/24 / А. А. Борщевский, О. Л. Санько (СССР) – № 2101174/29-03; Заявлено 03.02.1975; Опубл. 05.02.1979, Бюл. № 5. – 2 с.: ил. 
[7]. Вибрационый конвейер: А.с. 179665. СССР. МКИ В 65 G / А. Д. Рудин (СССР). – № 847676/27-11; Заявлено 17.7.1963; Опубл. 08.02.1966, Бюл.  №  5.  –  2  с.:  ил.  
[8].  Ярошевич  Т.С.  Вібраційні  конвеєри  з  бігармонічним  законом  коливань робочого органа / Т. С. Ярошевич // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛДТУ, 2006. – Вип. 14. –  С. 296–300. 
[9]. Иткин А. Ф., Маслов А. Г. Определение рациональных параметров   вибрационных   возбудителей   колебаний   для   виброплощадок   с   двухчастотными колебаниями // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – Вип. 5/2007 (46), Ч. 1. – Кременчук, 2007.  –  С.  34–36.  
[10].  Маслов  А.  Г.  Исследование  двухчастотных  двухмассных  резонансных виброплощадок  /  А.  Г.  Маслов,  А.  П.  Солтус,  Д.  В.  Савелов  //  Вісник  КДПУ  імені  Михайла Остроградського. – Вип. 1/2009 (54), Ч. 1: Транспорт. Дорожні та будівельні машини. – С. 74–77. 
[11]. Силивонюк А. В. Покращення динамічних та енергетичних характеристик вібраційних машин з 
дебалансними  збудниками:  автореф.  ...  канд.  техн.  наук,  спец.:  05.02.09  –  динаміка  та  міцність 
машин / А. В. Силивонюк. – Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, 2014. – 20 с. 
[12]. Бидерман В. Л. Теория механических колебаний: учеб. для вузов – М.: Высш. шк., 1980 – 408 с. 
[13]. Гурський В. М. Забезпечення  двочастотних  резонансних  режимів  роботи  вібраційного  стола  для  ущільнення бетоносумішей  /  В.  М.  Гурський,  І.  В.  Кузьо,  О.  В.  Ланець  //  Вісник  Національного  університету “Львівська політехніка” “Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – Львів, 2010. – №  678  –  С.  44–51.  
[14].  Кузьо  І.  В.  Оптимізаційний  синтез  полічастотних  вібраційних  систем  з імпульсним   електромагнітним   приводом   /   І.   В.   Кузьо,   О.   С.   Ланець,   В.   М.   Гурський   // 
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. 
наук.-техн. зб. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2013. – Вип. 47. – С. 3–12.