Sulfennaphthoquinones

Authors: 

Maryna Stasevych, Marjana Semenjuk, Iryna Mandzya, Maksym Plotnikov, Rostyslav Musyanovych and Volodymyr Novikov

Thiols, sulfenchlorides, sulfenates and sulfenamides of 1,4-naphthoquinone were synthesized and different methods of their synthesis were investigated. Synthesized thiols, sulfenates and sulfenamides are stable due to the large electron-withdrawing potential of the conjugated quinonic system. Computer and screening with the program PASS C&T and biological screening indicates the necessity of following evaluations of compounds of this combination.

[1] Melnikov N.N.: Khimiya pestitsidov. Moskwa, Khimiya, 1968. 
[2] Melnikov N.N., Novozhylov К.V. and Pylova Т.N.: Khimicheskie sredstva zashchity rastenij. Moskwa,: Khimiya, 1980.
[3] Hennart C.: Bull.Soc. Chim. Fr., 1967, 4395.
[4]. Yagupolsky L.М.: Aromaticheskie and heterocyclicheskie soedineniya s ftor zamestitelyami. Кiev, Naukova dumka, 1988. 
[5] Kuhle E.: The chemistry of the sulfenic acids. Stuttgart: Thieme, 1973; Synthesis, 1970, 561; 1971, 563, 617.
[6] Gielow P. and Haas A.: Chem.-Ztg., 1971, 68, 1010.
[7] Geisel M. and Mews R.: Chem.Ber., 1987, 120, 1675.
[8] Haas A. and Plass V.: Chem. Ber., 1972, 105, 2047.
[9] Haas A. and Plass V.: Chem. Ber., 1973, 106, 3391.
[10] Blоkh G.А.: Organicheskie uskoriteli vulcanizatsii i vulcanizirujushchie sistemy elastomerov. Leningrad, Khimiya, 1973. 
[11] Fedorova О.V., Novikov V.P., Тrocenko S.І., Bоlibrukh L.D., Plotnikov М.Y., Мusyanovych R.Y. and Novikov V.V.: Visnyk Natsionalnogo universytetu “Lvivska polytechnica”, 2002, 447, 146.
[12] Katritzky A.R. and Fan W.-Q.: J. Heterocycl. Chem., 1988, 25, 901.
[13] Synthes organicheskih preparatov. V. 1, Moskva, 1960. 
[14] Kofod H.: Org. Synth. Coll., 1963, 4, 491.
[15] Fries K. and Ochwat P.: Ber., 1923, 56, 1291.
[16] Stasevych M.V., Plotnikov M.Y., Platonov M.O., Sabat S.I., Musyanovych R.Y. and Novikov V.P.: Heteroatom Chemisrty, 2005, 7, 587.
[17] Sizov А.Y., Kolomietcs А.F. and Fokin A.V.: Uspekhi khimii, 1992, 61, 940.
[18] Kоval I.V.: Uspekhi khimii, 1991, 60, 1645.
[19] Sutaria Y.C. and Patel P.B.: J. Inst. Chem. (India), 1990, 62, 121.
[20] Stasevych M.V., Chervetsova V.G., Plotnikov M.Y., Platonov M.O., Sabat S.I., Musyanovych R.Y. and Novikov V.P.: Ukrainika Biorganica Acta,  2006, 4 (2).
[21] Stasevych M.V., Chervetsova V.G., Musyanovych R.Y. and Novikov V.P.: Visnyk Natsionalnogo universytetu “Lvivska polytechnica”, 2005, 536, 97.