Interpretation of Salts Influence on the Regeneration Process of Rich Thioarsenate Solution by Oxidative Reduction Potential Measurement

Authors: 

Leonid Bannikov, Anna Smirnova and Serhiy Nesterenko

Ukrainian State Research Institute of Carbochemistry 7 Vesnina St., 61023 Kharkiv, Ukraine; ukhinbannikov@gmail.com

In the article various contaminates of thioarsenate process of coke oven gas desulfurization were investigated by measuring oxidative-reduction potential (ORP). ORP measuring is a simple and indicative method of activity determination. The article has also explained the thiosulfate influence on the activity of scrubbing solution based on As3+/As5+ chemistry.

[1] Golovko M., Drozdnik I., Miroshnichenko D. and Kaftan Y.: Koks i Khimiya, 2012, 55, 204.
[2] Golovko M., Drozdnik I., Miroshnichenko D. and Kaftan Y.: Koks i Khimiya, 2011, 54, 139.
[3] Miroshnichenko D., Desna N. and Ulanovskiy M.: Koks i Khimiya, 2014, 57, 276.
[4] Kovalev E.: Ulavlivanie i Pererabotka Khimicheskih Produktov Koksovaniya, Tom 3. Izd. dom “INZHEK”, Kharkov 2009.
[5] Yavorsky V.: Tehnologiya Sirky i Sulfatnoi Kisloty. Lvivska politehnika, Lviv 2010.
[6] Kohl N.: Gas Purification. GulfPubl. Comp., Houston 1997.
[7] Sokolik L., Spirina T., Vail E. et al.: Koks i Khimiya, 1989, 4, 25.
[8] Grumberg L. and Shchetinina M.: Voprosy Techn. Ulavlivaniya i Pererabotki Produktov Koksovaniya, 1974, 2, 45.
[9] Nizhegorodtsev V., Ulianov B. and Doshlov O.: Trudy Inst. Problem Upravleniya, Seriya Khim., 1973, 220.
[10] Sliuzar A.: Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, 2011, http://ena.lp.edu.ua.
[11] Sliuzar A., Kalymon Ya., Zozulia G. and Kochanska N.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politechnika”, 2005, 536, 186.
[12] Bannikov L., Kovalev E. and Toshchinsky V.: Uglekhim. Zh., 2007, 6, 59.
[13] Ghurye G. and Clifford D.: Laboratory Study on the Oxidation Arsenic(III) to Arsenic(IV)/US Environmental protection Agency EPA/600/R-01/021, 2001, 104.
[14] Golyand S.: Soobshchenie Hiprokoksa, 1956, 17, 58.
[15] Zymin A. and Litvin P.: Uglechim. Zh., 2005, 5-6, 36.
[16] Walsh K., Salaun P. and van den Berg C.: Analytica Chimia Acta, 2012, 710, 50.
[17] Nemorduk A.: Analiticheskaya Khimiya Myshyaka. Nedra, Moskva 1976.
[18] Wen Li: B. Sc., (Material Engineering), Hebey University of Technology, China 2006.