Carboxy Derivative of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Monomethacrylate as an Additive for Composites

2017;
: pp. 49 – 54
Authors: 

Michael Bratychak, Oksana Iatsyshyn, Olena Shyshchak, Olena Atsakhova and Helena Janik

Michael Bratychak-1, Oksana Iatsyshyn-1, Olena Shyshchak-1, Olena Atsakhova-1 and Helena Janik-2

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera St., 79013 Lviv, Ukraine; mbratychak@gmail.com
  2. Gdansk University of Technology, 11/12 G. Narutowicza St., 80233 Gdansk, Poland

Carboxy derivative of dioxydiphenylpropane diglycidyl ether monomethacrylate (CDE) containing the fragment of dianic epoxy resin, as well as free carboxy and methacrylic groups has been studied as a component of epoxy-oligoesteric and bitumen-polymeric mixtures. The epoxy-oligoesteric mixtures were investigated using ED-20 dianic epoxy resin, the crosslinking of which was carried out in the presence of polyethylene polyamine. Physico-mechanical properties and chemical stability of the coatings based on epoxy-oligoesteric mixtures with CDE were determined. Bitumen-polymeric mixtures with CDE were studied taking bitumen produced at JSC “Ukrtatnafta” (Ukraine) as an example.

[1] Оhar H., Dolynska L. and Tokarev V.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 125.
[2] Voronov S. and Samaryk V.: Chem. Chem. Technol., 2007, 1, 1.
[3] Ellis B.: Chemistry and Technology of Epoxy Resins. Blackie Academic and Professional, London 1993.
[4] Bratychak M., Bashta B., Astakhova О. et al.: Dopov. Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2012, 11, 139.
[5] Bratychak M., Chervinskyy T. and Iatsyshyn O.: Dopov. Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2010, 8, 137.
[6] Bashta B., Astakhova О., Shyshchak О. et al.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 309.
[7] Bratychak M., Ivashkiv O. and Astakhova О.: Dopov. Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2014, 8, 97.
[8] Ivashkiv O., Namiesnik J., Shyshchak О. et al.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 587.
[9] Bratychak M., Ivashkiv O., Astakhova О. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2015, 81, 59.
[10] Bratychak M., Ivashkiv O., Bruzdziak P. et al.: Polimery, 2016, 61, 316.
http:// dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.316.
[11] Bratychak M., Iatsyshyn O., Bruzdziak P. et al.: Polimery, 2016, 61, 766.
http:// dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.766.
[12] Iatsyshyn O., Astakhova О., Shyshchak О. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 73.
[13] Siggia C. and Khana J.: Kolichestvennyi Organicheskii Analiz po Funktsionalnym Gruppam. Khimiya, Moskva 1983.
[14] Toroptseva A., Belgorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii Vysokomolekulyarnykh Soedineniy. Khimia, Leningrad 1972.
[15] Ivanov V.: Rukovodstvo k Prakticheskim Rabotam po Khimii Polimerov. Izd-vo Leningr.Univ., Leningrad 1982.
[16] Kinlok E.: Adgeziya i Adgezivy. Mir, Moskva 1991.
[17] Gosudarstvennye Standarty. Nefteprodukty. Masla. Smazki. Prysadki. Izd-vo Standartov, Moskwa 1987.
[18] Hoon R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskva 1973.
[19] Diyarov I.: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.
[20] Isagulyanc V.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskva 1965.
[21] Strap G., Astakhova О., Shyshchak О. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 279.
[22] Ivashkiv O., Astakhova О., Shyshchak О. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 69.