Investigation of physical dissolution of benzoic acid polydisperse mixture

2017;
: pp. 469–474
Received: December 07, 2016
Revised: January 23, 2017
Accepted: February 14, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The dissolving process of benzoic acid polydisperse mixture in the gas-liquid flow has been examined. On the basis of criterial dependence and the theory of local isotropic turbulence the mass-transfer coefficient was determined experimentally and theoretically and their values were compared. Theoretical calculation of polydisperse mixture dissolution was performed during periodic dissolution under variable driving force. Theoretical and experimental results were compared.

[1] Lastukhin Yu., Voronov S.: Orhanichna Khimiya. Tsentr Yevropy, Lviv 2006.

[2] Krutko O., Poliakova L., Komarova L.: Khymyia Rastytelnoho Syria, 1999, 5, 163.

[3] Liuk E., Yaher M.: Konservanty v Pishchevoi Promyshlennosty. Svoistva i Primenenie. SPb:HYOR, Moskva 2000.

[4] Osokina N., Herasymchuk O.: Tovary i Rynky, 2008, 1, 162.

[5] Wang H., Wang Q., Xiong Z. et al.: J. Chem. Thermodyn., 2015, 83, 61. https://doi.org/10.1016/j.jct.2014.12.003

[6] Qui Y., Li X., Li G. et al.: Chem. Eng. Sci, 2015, 123, 376. https://doi.org/10.1016/j.ces.2014.11.031

[7] Cheng W., Feng S., Cui X. et al.: Adv. Mater. Res., 2012, 518–523, 3975.

[8] Akselrud H., Molchanov A.: Rastvorenie Tverdykh Veshchestv. Khymyia, Moskva 1977.

[9] Vyhdorchyk E.,Sheinyn A.: Matematycheskoe Modelyrovanye Nepreryvnykh Protsessov Rastvorenyia. Khymyia, Leningrad 1971.

[10] Petrus R., Akselrud G., Gumnitsky J., Piantkowski W.: Wymiana masy w ukladzie cialo stale – ciecz. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszow 1998.

[11] Khatsevych O., Artus M., Kostiv I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2015, 128, 37.

[12] Artus M., Kostiv I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2015, 125, 39.

[13] Babenko Yu., Ivanov E.: Teor. Osnovy Khim. Techn., 2015, 47, 624.

[14] Symak D., Atamaniuk V., Gumnitsky Ya.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 493.

[15] Symak D., Liuta O.: Visnyk Nats. Univ. Lvivska Polytechnica, 2015, 812, 308.

[16] Gumnytsky Ya., Symak D.: Mat. XVIII Mizhnar. Nauk.–Prakt.  Conf., 2015, 1, 34.

[17] Shmelkov V., Raiko V., Tseitlyn M.: Integrovani Techol. ta Energozberezhennia, 2011, 4, 36.

[18] Kharlashyn P., Beket V., Bendych A.: Visnyk Pryazovskoho Derzh. Techn. Univ., 2012, 25, 13.

[19] Humayun H., Shaarani M. et al.: Procedia Eng., 2016, 148, 1320. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.548

[20] Gumnytsky Y., Symak D., Nagurskyy O.: Nauk. Pratsi Odesa Nats. Acad. Kharchovykh Technol., 2015. 47, 130.

[21] Kulikov B., Los E., Kulikova N.: Vost.-Evr. Zh. Peredovykh Technol., 2015, 13, 15.