Дослідження фізичного розчинення полідисперсної суміші бензенової кислоти

2017;
: ст. 469–474
Надіслано: Грудень 07, 2016
Переглянуто: Січень 23, 2017
Прийнято: Лютий 14, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University

Розглянуто процес розчинення полідисперсної суміші частинок бензенової кислоти у газорідинному потоці. Експериментально та теоретично на основі критеріальної залежності та теорії локальної ізотропної турбулентності визначено коефіцієнт масовіддачі та порівняно їх  значення. Виконано теоретичний розрахунок розчинення полідисперсної суміші під час періодичного розчинення за умови перемінної рушійної сили. Дано порівняння теоретичних та експериментальних результатів.

[1] Lastukhin Yu., Voronov S.: Orhanichna Khimiya. Tsentr Yevropy, Lviv 2006.

[2] Krutko O., Poliakova L., Komarova L.: Khymyia Rastytelnoho Syria, 1999, 5, 163.

[3] Liuk E., Yaher M.: Konservanty v Pishchevoi Promyshlennosty. Svoistva i Primenenie. SPb:HYOR, Moskva 2000.

[4] Osokina N., Herasymchuk O.: Tovary i Rynky, 2008, 1, 162.

[5] Wang H., Wang Q., Xiong Z. et al.: J. Chem. Thermodyn., 2015, 83, 61. https://doi.org/10.1016/j.jct.2014.12.003

[6] Qui Y., Li X., Li G. et al.: Chem. Eng. Sci, 2015, 123, 376. https://doi.org/10.1016/j.ces.2014.11.031

[7] Cheng W., Feng S., Cui X. et al.: Adv. Mater. Res., 2012, 518–523, 3975.

[8] Akselrud H., Molchanov A.: Rastvorenie Tverdykh Veshchestv. Khymyia, Moskva 1977.

[9] Vyhdorchyk E.,Sheinyn A.: Matematycheskoe Modelyrovanye Nepreryvnykh Protsessov Rastvorenyia. Khymyia, Leningrad 1971.

[10] Petrus R., Akselrud G., Gumnitsky J., Piantkowski W.: Wymiana masy w ukladzie cialo stale – ciecz. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszow 1998.

[11] Khatsevych O., Artus M., Kostiv I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2015, 128, 37.

[12] Artus M., Kostiv I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2015, 125, 39.

[13] Babenko Yu., Ivanov E.: Teor. Osnovy Khim. Techn., 2015, 47, 624.

[14] Symak D., Atamaniuk V., Gumnitsky Ya.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 493.

[15] Symak D., Liuta O.: Visnyk Nats. Univ. Lvivska Polytechnica, 2015, 812, 308.

[16] Gumnytsky Ya., Symak D.: Mat. XVIII Mizhnar. Nauk.–Prakt.  Conf., 2015, 1, 34.

[17] Shmelkov V., Raiko V., Tseitlyn M.: Integrovani Techol. ta Energozberezhennia, 2011, 4, 36.

[18] Kharlashyn P., Beket V., Bendych A.: Visnyk Pryazovskoho Derzh. Techn. Univ., 2012, 25, 13.

[19] Humayun H., Shaarani M. et al.: Procedia Eng., 2016, 148, 1320. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.06.548

[20] Gumnytsky Y., Symak D., Nagurskyy O.: Nauk. Pratsi Odesa Nats. Acad. Kharchovykh Technol., 2015. 47, 130.

[21] Kulikov B., Los E., Kulikova N.: Vost.-Evr. Zh. Peredovykh Technol., 2015, 13, 15.