Study on Rheological Properties of Extra-Heavy Crude Oil from Fields of Ukraine

2020;
: pp. 412 - 419

The rheological properties of oils from 3 wells of Yablunivske field (Poltava region, Ukraine) were investigated using a rotational viscometer. According to the dynamic viscosity and shear stress dependence on the shear velocity, the nature of the oil flow has been determined, which is of practical importance for evaluating the effectiveness of different modes of action on the rheological behavior of oils during their extraction and transportation.

 1. Polishchuk Yu., Iashchenko I.: Neftegazovoe Delo, 2005, 1.
 2. Pharmanzade A., Karpunin N., Khromykh L. et al.: Mezhdunar. Nauchno-Issled. Zh., 2016, 3, 116. https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.45.050
 3. Roschin P., Zinoviev A., Struchkov I. et al.: Mezhdunar. Nauchno-Issled. Zh., 2015, 6, 120.
 4. Bratychak M., Gunka V.: Khimia Hafty i Gazu. Vyd-vo LP, Lviv 2017..
 5. Topilnytskyy P., Romanchuk V., Boichenko S., Golych Y.: Chem. Chem. Technol., 2014, 8, 211. https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
 6. Romanchuk V., Topilnytskyy P.: Chem. Chem. Technol., 2010, 4, 231.
 7. Gajek A., Zakroczymski T., Topilnytsky P., Romanchuk V.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 209. https://doi.org/10.23939/chcht06.02.209
 8. Topilnytskyy P., Paiuk S., Stebelska H. et al.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 503. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
 9. Hrynyshyn O., Al-Ameri M., Khlibyshyn Y.: East-Eur. J. Adv. Technol., 2013, 5/6, 27.
 10. Pylypiv L.: Naftogazova Galuz Ukrainy, 2016, 6, 29.
 11. Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
 12. Demchuk Y., Sidun I., Gunka V. et al.: Chem. Chem. Technol., 2018, 12, 456. https://doi.org/10.23939/chcht12.04.456
 13. Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y. et al.: Int. J. Pavement Res. Techn. Open, 2017, 10, 289. https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.05.001
 14. Al-Ameri M., Grynyshyn O., Khlibyshyn Y.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 323. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.323
 15. Safieva R.: Physicokhimia Hefti. Physico-khimicheskie Osnovy Technologii Pererabotki Nefti. Khimia, Moskva 1998.
 16. Yaghi B., Al-Bemani A.: Energ. Sour., 2002, 24, 93. https://doi.org/10.1080/00908310252774417
 17. Henaut I., Barre L., Argillier J.-F. et al.: SPE Int. Symp. on Oilfield Chemistry, 13-16 February 2001, Houston, Texas. https://doi.org/10.2118/65020-MS
 18. https://dt.ua/ECONOMICS/potuzhniy_vuglevodneviy_potentsial_nadr_ukrayini...