Regulation Features of Structure of Linear Block-Copolyurethane Composites of High Wear Resistance

2021;
: pp. 33 - 39
1
Ukrainian State University of Chemical Technology
2
Ukrainian State University of Chemical Technology

The influence of the main structural parameters (molecular weight and hard blocks content) as well as methods of filling linear block-polyurethanes and their compositions on their strength, deformation, rheological and tribotechnical characteristics has been studied. A complex approach to produce polyurethane compositions of improved wear resistance has been suggested.

 1. Skakun Y., Nizelsky Y.: Polimernyi Zh., 2007, 1, 3.
 2. Shtompel V., Kercha Y.: Struktura Lineynykh Polyuretanov. Naukova dumka, Kyiv 2008.
 3. Kuleznev V., Morozov Yu.: Kauchuk i Rezina, 2007, 6, 29.
 4. Zonnenshteyn M.: Poliuretany. Sostav, Svoistva,Pproizvodstvo, Primenenie, Professiya, Moskva 2018.
 5. Shumskiy V., Ignatova T., Kosyanchuk L. et al.: Polimernyi Zh., 2017, 39, 24.
 6. Kercha Yu., Yakovenko A., Gayduk R. et al.: Plasticheskie Massy, 1995, 4, 15.
 7. Kwiatkowski K., Nachman M.: Polymers, 2017, 9, 705. https://doi.org/10.3390/polym9120705
 8. Zhao Z., Guo Q., Pan G.: Polym. Polym. Compos., 2012, 20, 575. https://doi.org/10.1177/096739111202000701
 9. Tishchenko G., Kurachenkov V., Anisimov V. et al.: Sovershenstvovanie Metodov Issledovaniya Fiziko-Khimicheskikh Svoistv Polymernykh Materialov i Zashchitnykh Pokrytiy. NIITEKhIM, Moskva 1985.
 10. Letunovskiy M., Strahov V., Anisimov V. et al.: Plasticheskie Massy, 1987, 9, 23.
 11. Anisimov V., Semenets A., Letunovskiy M., Strahov V.: Phyziko-Khimichna Mekhanika Materialiv, 2002, 1, 79.
 12. Anisimov V.: Materialy. Tehnologii. Instrumenty, 2013, 18, 38.