Catalytic Action of Nitric Acid on The Hydrolysis of ETS-40 Ethyl Silicate

2021;
: pp. 475-478
1
Lviv Polytechnic National University
2
National University Lviv Polytechnic
3
Lviv Polytechnic National University

The effect of concentrated nitric acid on the hydrolysis rate of ETS-40 ethyl silicate hasbeen studied. The duration and maximum temperature of ethyl silicate hydrolysis at different temperatures of the components have been determined. The formation of silica particles in the xerogel structure is shown. The influence of the ETS-40 hydrolysis on the particles size and concentration has been examined. The structure of the xerogel and the composition of the formed particles have been investigated using scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersion analysis (EDX).

  1. Sajjadi S.: J. Polym. Eng. Technol., 2015,13, 38. http://polymer.aut.ac.ir/
  2. Lutsyuk І., Vakhula Ya.: Chem.Сhem. Technol., 2018, 12, 386.https://doi.org/10.23939/chcht12.03.386
  3. BertoliniM., Zaghete M., Gimenes R., Paiva-Santos C.: Mater. Lett., 2005, 59, 3196. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.04.054
  4. Skroznikova V., Popovich N., Dimitrov Ts.:NauchniTrudovenaRusenskiaUniversitet, 2013, 52, 61.
  5. Vakhula Ya., Vasijchuk V., Romaniv A., Semchuk O.:Chem.Сhem. Technol., 2007, 1, 103.
  6. Maeda H., Nakano Y., Kasuga T.: J. Nanomater., 2013, 2013, 1064.https://doi.org/10.1155/2013/463048
  7. Adams L., Essien E., ShaibuR., Oki A.: New J. Glass Ceram., 2013, 3, 11.https://doi.org/10.4236/njgc.2013.31003
  8. SkorodumovaO., TarakhnoO., GoncharenkoD., ShubaI.: KeramichniKompozytsyiniMaterialyiVognestiikiPokryttianaOsnoviHybrydnykhGeliv. FOPPanova, Kharkiv 2017.
  9. SemchenkoG.: Zol-GelProcess v KeramicheskoiTechnologii. Kharkov 1997.