Volume 15, Number 4, 2021

In this Number

(22 papers)
Eldar Zeynalov, Asgar Huseynov, Nazilya Salmanova, Yaqub Nagiyev, Narmin Abdurakhmanova
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.479
pp. 479–485
Khatuna Barbakadze, Witold Brostow, Nathalie Hnatchuk, Giorgi Lekishvili, Badri Arziani, Krzysztof Zagórski, Nodar Lekishvili
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.500
pp. 500–511
Yogendra Kumar, Vivek Sharma, Vinod Kumar Vashistha, Rajasekhar VSR Pullabhotla, Dipak Kumar Das
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.520
pp. 520–525
Volodymyr Dutka, Olena Aksimentyeva, Yaroslav Kovalskyi, Natalya Oshchapovska
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.536
pp. 536–542
Sarra Sabrina Aiche, Hodhaifa Derdar, Zakaria Cherifi, Mohammed Belbachir, Rachid Meghabar
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.551
pp. 551–558
Elizabeth Refugio-García, Gerardo Vázquez-Huerta, José Miranda-Hernández, Jessica Osorio-Ramos, José Rodríguez-García, Enrique Rocha-Rangel
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.591
pp. 591–598
Vitalii Orlovskyy, Myroslav Malovanyy, Volodymyr Biletskyi, Mykola Sokur
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.599
pp. 599–607
Volodymyr Gunka, Yuriy Prysiazhnyi, Yurii Hrynchuk, Iurii Sidun, Yuriy Demchuk, Olena Shyshchak, Olha Poliak, Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht15.04.608
pp. 608–620
Volodymyr Atamanyuk, Myroslav Malovanyy
pp. І–ІІ