Physico-Chemical Peculiarities of Weighted Thermostable Plugging Materials Hydration

2021;
: pp. 599–607
1
O. M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv
2
Lviv Polytechnic National University
3
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
4
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

A new competitive class of plugging compositions (weighted non-shrink plugging materials) has been created using as components a fly ash from thermal power station, a weighting additive and a superplasticizer. X-ray phase analysis identified the composition of new materials formed in the hydration process of the developed plugging compositions. The kinetic curves of the plugging material expansion in a wide temperature range have been obtained. Rational temperature regimes of plugging materials hardening according to the criteria of strength and gas permeability of cement stone have been determined.

 1. Malyovanyy М., Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 355. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.355
 2. Sakalova H., Malovanyy M., Vasylinych T., Kryklyvyi R.: J. Ecol. Eng., 2019, 1, 158. https://doi.org/10.12911/22998993/93944
 3. Sakalova H., Malovanyy M., Vasylinycz T. et al.: J. Ecol. Eng., 2019, 4, 167. https://doi.org/10.12911/22998993/102841
 4. Malovanyy M., Palamarchuk O., Trach I. et al.: J. Ecol. Eng., 2020, 7, 178. https://doi.org/10.12911/22998993/125545
 5. Zelenko Yu., Malovanyy M., Tarasova L.: Chem. Chem. Technol., 2019, 2, 218. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.218
 6. Biliaiev M., Rusakova T., Kolesnik V., Pavlichenko A.: Nauk. Visnyk Nats. Khirn. Univ., 2017, 3, 100.
 7. Kolesnik V., Pavlichenko А., Borysovs'ka O., Buchavy Yu.: Solid State Phenom., 2018, 277, 178. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.178
 8. Malovanyy M., Lyashok Y., Podkopayev S. et al.: J. Ecol. Eng., 2020, 2, 95. https://doi.org/110.12911/22998993/116339
 9. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y. et al.: Lect. Notes Mech. Eng., 2020, 843. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_84
 10. Telak O., Popovych V., Zachko O., Korol K.: E3S Web Conf. V International Innovative Mining Symposium, 2020, 174, 02006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017402006
 11. Popovych V., Stepova K., Prydatko O.: MATEC Web of Conferences, 247, 00025. FESE 2018. https://doi.org/10.1051/matecconf/201824700025
 12. Sanytsky M., Sobol K., Shcturmay M., Khymko O.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 227. https://doi.org/10.23939/chcht05.02.227
 13. Marushchak U., Sanytsky M., Pozniak O., Mazurak O.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 510. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.510
 14. Tershak B.: Sci. Bull. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2010, 1, 52. http://nv.nung.edu.ua/index.php/nv
 15. Kang H-M., Shin M-Y., Kim S-K. et al.: Suggested Tamping Materials for Short Length Blast Holes in Explosive Demolition Operations [in:] Singh P., Sinha A. (Eds.), Rock Fragnentation by Blasting: Fragblast 10. Taylor & Francis Group, London 2013.
 16. Ortega J., Pastor J., Albaladejo A. et al.: Materiales de Construcción, 2014, 64, e003. https://doi.org/10.3989/mc.2014.04912
 17. Lübeck A., Gastaldini A., Barin D., Siqueira H.: Cem. Concr. Comp., 2012, 34, 392. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.11.017
 18. Agzamov F., Izmuhambetov B., Tokunova E.: Khimiya Tamponazhnykh i Promyvochnykh Rastvorov. Nedra, Moskva 2011.
 19. Orlovskyi V.: Hirnychyi Visnyk, 2015, 100, 96.
 20. Nizamutdinov E.: Nauka, Obrazovanie i Kultura, 2017, 2, 5.
 21. Agzamov F., Davletshin R., Belyaeva E.: Neftegazovoe Delo, 2017, 15, 8.
 22. Kamalova Z., Rahimov R., Ermilova E., Stoyanov O.: Vestnik Kazanskogo Tehnologicheskogo Universiteta, 2013, 148. https://cyberleninka.ru/article/n/superplastifikatory-v-tehnologii-izgot...
 23. Lozhkin V.: Mezhdunarod. Zh. Prikladnykh Fundament. Issledovaniy, 2013, 11, 109.
 24. Izotov V., Sokolova Yu.: Khimicheskie Dobavki dlya Modifikatsii Betona. Paleotip, Kazan 2006.
 25. Ortega J., Sánchez I., Climent M.: Materiales de Construcción, 2013, 63, 219. https://doi.org/10.3989/mc.2012.06111
 26. Orlovskyi V.: Tamponazhni Materialy, shcho Rozshyriuiutsia pry Tverdinni. PoltNTU im. Yu. Kondratiuka, Poltava 2015.
 27. Orlovskyi V., Pokhylko A., Krytskyi V.: Geotekhnolohii, 2018, 1, 44.
 28. Berger M., Hubbell J., Seltzer S. et al.: NIST Standard Reference Database 8 (XGAM). https://doi.org/10.18434/T48G6X
 29. Voroshilov Yu., Pavlishin V.: Osnovy Kristallografii i Kristallokhimii. Rentgenografiya Kristallov. KNT, Kyiv 2011.
 30. Lavina B., Dera P., Downs R.: Modern X-ray Diffraction Methods in Mineralogy and Geosciences. [in:] Spectroscopic Methods in Mineralogy and Materials Sciences. Rev. Mineralogy Geochem., 2014, 78, 1. https://doi.org/10.2138/rmg.2014.78.1
 31. Glusker J., Trueblood K.: Crystal Structure Analysis. Oxford University Press 2010. https://doi.org/10.1093/oso/9780199576340.003.0010
 32. Kozhevnikov E.: Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Geologiya, neftegazovoe i gornoe delo, 2015, 17, 24. https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-natsionalnogo-issled...
 33. Melehin A., Chernyishov S., Turbakov M.: Neftyanoe Hoziaystvo, 2012, 3, 50.
 34. Nikolaev N., Kozhevnikov E.: Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i Gornoe Delo, 2014, 11, 29. https://doi.org/10.15593/2224-9923/2014.11.3
 35. Souza P., Soares R., Anjos M. et al.: Brazilian J. Petrol. Gas, 2012, 6, 105. https://doi.org/10.5419/bjpg2012-0009
 36. Fyk M., Biletsky V., Abbud M.: E3S Web of Conferences. Ukrainian School of Mining Engineering, 2018, 60, 00006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000006