Фізико-хімічні особливості гідратації обважнених термостійких тампонажних матеріалів

2021;
: cc. 599–607
1
O. M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv
2
Lviv Polytechnic National University
3
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
4
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Створено новий конкурентоздатний клас тампонажних композицій (обважнені безусадкові тампонажні матеріали) із використанням як компонентів золи виносу ТЕС, обважнювача і суперпластифікатора. Рентгенофазовим аналізом тампонажного каменю ідентифіковано склад новоутворень в процесі гідратації розроблених тампонажних композицій. Отримано кінетичні криві розширення тампонажного матеріалу в широкому температурному інтервалі. Визначено раціональні температурні режими тужавіння тампонажних композицій за критеріями міцності і газопроникності цементного каменю.

 1. Malyovanyy М., Sakalova G., Chornomaz N., Nahurskyy O. Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 355. https://doi.org/10.23939/chcht07.03.355
 2. Sakalova H., Malovanyy M., Vasylinych T., Kryklyvyi R.: J. Ecol. Eng., 2019, 1, 158. https://doi.org/10.12911/22998993/93944
 3. Sakalova H., Malovanyy M., Vasylinycz T. et al.: J. Ecol. Eng., 2019, 4, 167. https://doi.org/10.12911/22998993/102841
 4. Malovanyy M., Palamarchuk O., Trach I. et al.: J. Ecol. Eng., 2020, 7, 178. https://doi.org/10.12911/22998993/125545
 5. Zelenko Yu., Malovanyy M., Tarasova L.: Chem. Chem. Technol., 2019, 2, 218. https://doi.org/10.23939/chcht13.02.218
 6. Biliaiev M., Rusakova T., Kolesnik V., Pavlichenko A.: Nauk. Visnyk Nats. Khirn. Univ., 2017, 3, 100.
 7. Kolesnik V., Pavlichenko А., Borysovs'ka O., Buchavy Yu.: Solid State Phenom., 2018, 277, 178. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277.178
 8. Malovanyy M., Lyashok Y., Podkopayev S. et al.: J. Ecol. Eng., 2020, 2, 95. https://doi.org/110.12911/22998993/116339
 9. Plyatsuk L., Balintova M., Chernysh Y. et al.: Lect. Notes Mech. Eng., 2020, 843. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_84
 10. Telak O., Popovych V., Zachko O., Korol K.: E3S Web Conf. V International Innovative Mining Symposium, 2020, 174, 02006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017402006
 11. Popovych V., Stepova K., Prydatko O.: MATEC Web of Conferences, 247, 00025. FESE 2018. https://doi.org/10.1051/matecconf/201824700025
 12. Sanytsky M., Sobol K., Shcturmay M., Khymko O.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 227. https://doi.org/10.23939/chcht05.02.227
 13. Marushchak U., Sanytsky M., Pozniak O., Mazurak O.: Chem. Chem. Technol., 2019, 13, 510. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.510
 14. Tershak B.: Sci. Bull. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2010, 1, 52. http://nv.nung.edu.ua/index.php/nv
 15. Kang H-M., Shin M-Y., Kim S-K. et al.: Suggested Tamping Materials for Short Length Blast Holes in Explosive Demolition Operations [in:] Singh P., Sinha A. (Eds.), Rock Fragnentation by Blasting: Fragblast 10. Taylor & Francis Group, London 2013.
 16. Ortega J., Pastor J., Albaladejo A. et al.: Materiales de Construcción, 2014, 64, e003. https://doi.org/10.3989/mc.2014.04912
 17. Lübeck A., Gastaldini A., Barin D., Siqueira H.: Cem. Concr. Comp., 2012, 34, 392. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2011.11.017
 18. Agzamov F., Izmuhambetov B., Tokunova E.: Khimiya Tamponazhnykh i Promyvochnykh Rastvorov. Nedra, Moskva 2011.
 19. Orlovskyi V.: Hirnychyi Visnyk, 2015, 100, 96.
 20. Nizamutdinov E.: Nauka, Obrazovanie i Kultura, 2017, 2, 5.
 21. Agzamov F., Davletshin R., Belyaeva E.: Neftegazovoe Delo, 2017, 15, 8.
 22. Kamalova Z., Rahimov R., Ermilova E., Stoyanov O.: Vestnik Kazanskogo Tehnologicheskogo Universiteta, 2013, 148. https://cyberleninka.ru/article/n/superplastifikatory-v-tehnologii-izgot...
 23. Lozhkin V.: Mezhdunarod. Zh. Prikladnykh Fundament. Issledovaniy, 2013, 11, 109.
 24. Izotov V., Sokolova Yu.: Khimicheskie Dobavki dlya Modifikatsii Betona. Paleotip, Kazan 2006.
 25. Ortega J., Sánchez I., Climent M.: Materiales de Construcción, 2013, 63, 219. https://doi.org/10.3989/mc.2012.06111
 26. Orlovskyi V.: Tamponazhni Materialy, shcho Rozshyriuiutsia pry Tverdinni. PoltNTU im. Yu. Kondratiuka, Poltava 2015.
 27. Orlovskyi V., Pokhylko A., Krytskyi V.: Geotekhnolohii, 2018, 1, 44.
 28. Berger M., Hubbell J., Seltzer S. et al.: NIST Standard Reference Database 8 (XGAM). https://doi.org/10.18434/T48G6X
 29. Voroshilov Yu., Pavlishin V.: Osnovy Kristallografii i Kristallokhimii. Rentgenografiya Kristallov. KNT, Kyiv 2011.
 30. Lavina B., Dera P., Downs R.: Modern X-ray Diffraction Methods in Mineralogy and Geosciences. [in:] Spectroscopic Methods in Mineralogy and Materials Sciences. Rev. Mineralogy Geochem., 2014, 78, 1. https://doi.org/10.2138/rmg.2014.78.1
 31. Glusker J., Trueblood K.: Crystal Structure Analysis. Oxford University Press 2010. https://doi.org/10.1093/oso/9780199576340.003.0010
 32. Kozhevnikov E.: Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Geologiya, neftegazovoe i gornoe delo, 2015, 17, 24. https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-permskogo-natsionalnogo-issled...
 33. Melehin A., Chernyishov S., Turbakov M.: Neftyanoe Hoziaystvo, 2012, 3, 50.
 34. Nikolaev N., Kozhevnikov E.: Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politehnicheskogo universiteta. Geologiya. Neftegazovoe i Gornoe Delo, 2014, 11, 29. https://doi.org/10.15593/2224-9923/2014.11.3
 35. Souza P., Soares R., Anjos M. et al.: Brazilian J. Petrol. Gas, 2012, 6, 105. https://doi.org/10.5419/bjpg2012-0009
 36. Fyk M., Biletsky V., Abbud M.: E3S Web of Conferences. Ukrainian School of Mining Engineering, 2018, 60, 00006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000006