Volume 4, Number 1, 2010

In this Number

(14 papers)
Alexander Rusanov, Vladimir Tartakovskiy, Elena Bulycheva, Margarita Bugaenko, Jean-Yves Sanchez, Cristina Iojoiu, Vanda Voytekunas and Marc J.M. Abadie
Gennady Statyukha, Tatyana Bojko, Vladyslav Bendyug and Arcady Shakhnovsky
Orest Vakhula, Myron Pona, Ivan Solokha and Igor Poznyak
Gennady Zaikov, Larisa Madyuskina and Marina Artsis