Volume 4, Number 1, 2010

In this Number

(14 papers)

Alexander Rusanov, Vladimir Tartakovskiy, Elena Bulycheva, Margarita Bugaenko, Jean-Yves Sanchez, Cristina Iojoiu, Vanda Voytekunas and Marc J.M. Abadie

Gennady Statyukha, Tatyana Bojko, Vladyslav Bendyug and Arcady Shakhnovsky

Orest Vakhula, Myron Pona, Ivan Solokha and Igor Poznyak

Gennady Zaikov, Larisa Madyuskina and Marina Artsis