Composition and Structure of Coal Organic Mass. 2. Kinetic Models of Metamorphism

Authors: 

Vadim Barsky, Gennady Vlasov and AndriyRudnitsky

Regularities of changes in solid fuel elemental composition during metamorphism have been investigated. A mathematical model describing these regularities as functions of Cdaf has been developed. Experimental data of artificial coalification confirm that it is an experimental model of natural metamorphism. 

[1] Barsky V., Vlasov G. and Rudnitsky A.: Chem. & Chem. Techn., 2009, 3, 315.
[2] Radchenko O. and Rogozina E.: Khim. Tverd. Topliva, 1975, 3, 3.
[3] Ivakhnenko A., Zaichenko Yu. and Dimitrov V.: Prinyatie Resheniy na Osnove Samoregulyacii. Sovetskoe radio, Moskwa 1976.
[4] Knunyants I. (Ed.): Kratkaya Khimicheskaya Encyclopediya. V.5. Sovetskaya Enciclopedia, Moskwa 1963.
[5] Kameneva A. and Amosova Ya.: Sostav i Svoistva Organicheskoi Massy Petrographicheskikh Komponentov Kamennyh Uglei Yakutii. Metallurgiya, Moskwa 1967.
[6] Levenshtein M.: Sovetskaya Geologiya, 1962, 2, 60.
[7] Vlasov G. and Barsky V.: Uglekhim. Zh., 2005, 1-2, 3.
[8] Neruchev S. and Parparova G.: Geologiya i Geophysika, 1972, 9, 28.
[9] Nesterenko L., Biryukov Yu. and Belov K.: [in:] Gryznov N. (Ed.) Nauchnye Osnovy Proizvodstva Koksa. Metalurgiya, Moskwa 1967.
[10] Vlasov G. and Barsky V.: Uglekhimicheskiy Zh., 2005, 1-2, 3.
[11] Uspenskiy V.: Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Geologiya, 1954, 6, 94.
[12] Goftmann M.: Prykladnaya Khimiya Tverdogo Topliva. Metallurgizdat, Moskwa 1963.