Association of Complex Ferrumcyanide Anions with Pinacyanol Cation in Aqueous Solution

Authors: 

Vasil’ Larin and Serghiy Shapovalov

The possibility of associates formation between complex ferrumcyanide anions [Fe(CN)6]3–, [Fe(CN)6]4– and cationic polymethine dye pinacyanol in aqueous solution has been investigated. Energetic characteristics and the structures of associates were determined and the influence of ionic surfactants on the associates has been considered.

[1] Larin V. and Shapovalov S.: Ukr. Khim. Zh., 2004, 70, 10.
[2] Ishchenko А. and Shapovalov S.: Zh. Priklad. Spektroskopii, 2004, 71, 557.
[3] Shapovalov S.: Zh. Priklad. Khimii, 2007, 74, 1801.
[4] Shapiro B.: Uspekhi Khimii, 2006, 69, 484.
[5] Evstigneev M., Evstigneev V., Hernandez Santiago A. and Davies D.: Europ. J. Pharmaceut. Sci., 2006, 28, 59.
[6] Giménez-Romero D., Bueno P., Gabrielli C. et al.: J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 19352.
[7] Shapovalov S., Koval V., Chernaya T. et al.: J. Brazil. Chem. Soc., 2005, 16, 232.
[8] Shapovalov S. and Kiseliova Y.: Zh. Fiz. Khimii, 2008, 82, 1105.
[9] Shapovalov S. and Lvovskaya M.: Vestnik Kharkiv. Univer. Khimiya, 2002, 573, 157.
[10] Ishchenko А., Derevyanko N., Popov S. et al.: Izv. Aklademii Nauk. Ser. Khim., 1997, 5, 950.
[11] Shapovalov S., Gladkov Y. and Chernaya T.: Zh. Priklad. Khimii, 2004, 77, 981.
[12] Shapovalov S., Larin V., Gladkov Y. and Chernaya T.: Ukr. Khim. Zh., 2004, 70, 84.
[13] Shapovalov S., Svishchova Y. and Larin V.: Ukr. Khim. Zh., 2002, 68, 107.
[14] Larin V., Samoilov Y., Dobriyan M. and Shapovalov S.: Izv. Vuzov. Khimiya i Khim. Tekhn., 2007, 50, 52.
[15] Shapovalov S.: Ukr. Khim. Zh., 2004, 70, 25.
[16] Shapovalov S.: Zh. Fiz. Khimii, 2011, 85, 13.
[17] Shapovalov S.: Zh. Fiz. Khimii, 2008, 82, 1685.
[18] Samoilov Y.: Izv. Vuzov. Khimiya i Khim. Tekhn., 2010, 53, 20.
[19] Shapovalov S., Larin V., Samoilov Y. et al.: Vestnik Kharkiv. Univer. Khimiya, 2010, 895, 120.
[20] Tsyrlina G., Titova N., Nazmutdinov R. and Petrii О.: Elektrokhimiya, 2001, 37, 15.
[21] Hocking R., Wasinger E., de Groot F. et al.: J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 10442.
[22] Larin V., Samoilov Y. and Shapovalov S.: Vestnik Kharkiv. Univer. Khimiya, 2010, 932, 101.
[23] Abramzon А., Bocharov V. and Gayevoi G.: Poverknostno-Aktivnye Veshectva. Spravochnik. Khimiya, Leningrad 1979.
[24] Herz A.: Photogr. Sci. Eng., 1974, 18, 207.
[25] Shapovalov S.: Zh. Priklad. Khimii, 2008, 81, 1082.
[26] Shapovalov S., Dobriyan M., Sakhno T. and Kiseliova Y.: Ukr. Khim. Zh., 2008, 74, 71.
[27] Shapovalov S. and Samoilov Y.: Izv. Aklademii Nauk. Ser. Khim., 2008, 7, 1379.
[28] Shapovalov S. and Kiseliova Y.: Chem. & Chem. Techn. 2010, 4, 271.
[29] Shapovalov S.: Zh. Obschei Khimii, 2010, 80, 783.
[30] Shapovalov S. and Svishchova Y.: Zh. Priklad. Khimii, 2002, 75, 463.
[31] Shapovalov S. and Kiseliova Y.: Izv. Vuzov. Khimiya i Khim. Tekhn., 2010, 53, 22.
[32] Shapovalov S. and Svishchova Y.: Vestnik Kharkiv. Univer. Khimiya, 2010, 932, 62.
[33] Takeda K., Tatsumoto N. and Tatsuma Y.: J. Colloid. Interface Sci., 1974, 47, 128.