Kinetics of Langbeinite Conversion into Schenite in the Presence of Mirabilite, Sylvine and Water

Authors: 

Maria Artus and Ivan Kostiv

The conversion of langbeinite into schenite has been investigated under isothermal conditions within 273–333 K in the presence of mirabilite, sylvine and water. The reaction rate has been determined at various temperatures and “apparent” activation energy has been examined within 293–303 K. The reaction order by langbeinite has been determined as well.

[1] Kashkarov O. and Sokolov I.: Technologiya Kaliynykh Udobreniy. Khimiya, Leningrad 1978.
[2] Hrebenyuk D., Opanasik N., Podobailo N. and Kozelskyy R.: Zh. Prikl. Khim., 1985, 58, 2118.
[3] Kostiv I. and Artus M.: Khim. Prom. Ukrainy, 2011, 5, 17.
[4] Kostiv I., Blazhivskyy N. and Yavorskyy V.: Referat. Zh. Khim., 1985, 17, 34.
[5] Brdicka R.: Grundlagen der physikalischen Chemie. 10 Auflage. VEB deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1971.
[6] Herasimov Ya. (Ed.): Kurs Physicheskoi Khimii, Izd. 2. Khimiya, Leningrad 1973.