Volume 9, Number 2, 2015

In this Number

(21 papers)

Oksana Krupka, Vitaliy Smokal, Sergey Studzinsky, Nikolay Davidenko and Angelina Biitseva

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.02.137

Oleh Shevchuk, Udo Wagenknecht, Sven Wiessner, Natalya Bukartyk, Maxym Chobit and Viktor Tokarev

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.02.149

Mykhailo Sharanda, Vladyslav Sontsev, Evgeniya Bondarenko and Volodymyr Brei

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.02.171

Oleksandr Buket, Olga Linyucheva, Oleksiy Nahorniy, Andriy Bludenko and Oleksandr Linyuchev

DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.02.251