Theoretical Analysis of Granules Movement Hydrodynamics in the Vortex Granulators of Ammonium Nitrate and Carbamide Production

Authors: 

Artem Artyukhov and Vsevolod Sklabinskyi

Sumy State University, 2, Rimsky-Korsakov str., 40007 Sumy, Ukraine; artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

Mathematical calculations for determining the hydrodynamic characteristics of granules movement in the workspace of the vortex granulator, which is the main ultimate process of chemical technology and forms properties of ordinary and porous ammonium nitrate and carbamide, are presented in this paper. Components of a granule velocity and the granulator design impact on them are analytically determined. Comparison of theoretical and experimental studies is performed.

[1] Аrtyukhov А., Liaposhchenko O. and Sklabinskyi V.: Visnyk Sum. Derg. Univ., 2009, 4, 14.
[2] Kholin B., Kovalev I. and Sklabinskyi V.: Izv. Vysh. Uchebn. Zaved., 1981, XXV, 7.
[3] Zheba K.,  Sklabinskyii V. and Аrtyukhov А.: Khim. Prom. Ukrainy, 2009, 4, 47.
[4] Gorbis Z.: Teploobmen i Hydromechanika Dispersnykh Skvoznykh Potokov. Energiya, Moskwa 1970.
[5] Аrtyukhov А.: XXII Conf. “Dispersnye Systemy”, Ukraine, Odessa 2006, 40.
[6] Shchukin V.: Teploobmen i Hydromechanika Vnutrennykh Potokov v Polyakh Massovykh Sil. Mashinostroenie, Moskwa 1980.
[7] Zverev N. and Ushakov S.: Ing.-Phys. Zh., 1968, 14, 90.
[8] Prandtl L. Hydroaeromechanika. NITs RHN, Izhevsk 2000.
[9] Аrtyukhov А., Marenok V. and  Sklabinskyi V.: Visnyk Sum. Derg. Univ, 2008, 3, 182.
[10] Аrtyukhov А.: Nauk. Praci Odessa Nats. Acad. Kharch. Techn., 2013, 43, 87.
[11] Аrtyukhov А. and Sklabinskiy V.: Nauk. Visnyk Nats. Hirnychoho Univ., 2013, 6, 42.
[12] Kornienko Ya. and Sachok R.: Chem. & Chem. Techn., 2008, 3, 217. 
[13] Barna I., Gumnytskyi Ya. and Atamanyuk V.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 461.