Volume 7, Number 2, 2017

In this Number

(10 papers)
Vasyl Semerenko, Oleksandr Roik
pp.78-82
Spartаk Mankovskyy, Myron Nykolyshyn, Emiliya Mankovska
pp. 92-96
Kateryna Osypenko, Valery Zhuikov
pp. 97-102
Ihor Pitukh, Liubov Nykolaichuk
pp. 103-107
Volodymyr Yaskiv, Anna Yaskiv
pp. 124-130