The analysis of Impact of Earth's figure ellipticity on Its internal structure in imitation of PREM model

2011;
: 17-21
1
Department of Cartography and Geospatial Modeling, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The methods of calculation of gravity potential V and potential energy E for ellipsoidal planet for existing one-dimensional mass distribution were not worked out. That’s why now the derivation of formulas for simultaneous calculation of density mass’s distribution and potential and energy for the ellipsoidal body is actual.

  1. Kartvelishvili K.M. Planetarnaya plotnostnaya model i normalnoe pole Zemli. – M.: Nauka, 1983. – 93 s. 
  2. Morits G. Figura Zemli: Teoreticheskaya geodeziya i vnutrennee stroenie Zemli. – K., 1994. – 240 s.
  3. Muratov R.Z. Potentsialyi ellipsoida. – M.: Atom-izdat, 1976. – 144 s.
  4. Fys M.M., Nikulishyn V.I. Pro yedynyy alhorytm vyznachennya znachen' hustyny, potentsialu ta enerhiyi odnovymirnoho rozpodilu mas elipsoyi-dal'noyi planety // Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya. – 2009. – № 71.
  5. CHanrasekahar S. Ellipsoidalnyie figuryi ravno¬vesiya. – M.: Mir, 1973. – 288 s.
  6. Dziewonski A.M., Anderson D.L. Preliminary refe­rence Earth model. – Physics of the Earth and Planet. Inter. – 1981. – 25. – Р. 297–356. https://doi.org/10.1016/0031-9201(81)90046-7
  7. Marchenko A.N. Zayats A.S. Estimation of the potential gravitational energy of the Earth based on reference density models // Геодинамика. – 2008. – № 1 (7). – С. 5–24.