Geodynamic conditions and facial features offormation of Proterozoic-Paleozoic black shale deposits of Volyno-Podillia

2012;
: 86-92
1
DP “Naukanaftohaz”, Ivan Franko National University of Lviv
2
TzOV “Horyzonty”, m. Lviv

In the article the geodynamic conditions and facial peculiarities of formation of Proterozoic-Paleozoic black shale deposits of Volyno-Podillia are consided. The deciding role in formation of these deposits had mainly descending movements of Baikalian, Caledonian and Variscan foldings. Black shale deposits formation took place in bathyal environments of the north-western part of Volyno-Podillia in the zone of junction of Eastand West-European platforms.
 

  1. Eynasto R.E, Kotik V.O., Yushkevich V.I. Formatsionnaya zonalnost v siluriyskih kraevyih basseynah zapada Russkoy platformyi // Tipyi osadochnyih formatsiy neftegazonosnyih basseynov. – M.: Nauka, 1980. – S. 228–242.
  2. Krups'kyy Yu.Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist' Karpat·s'koho ta VolynoPodil's'koho rehioniv Ukrayiny. – K.: UkrDHRI, 2001. – 144 s.
  3. Lukin A.E. Slantsevyiy gaz i perspektivyi ego dobyichi v Ukraine // Geol. zhurn. – 2010. – # 4. – S. 7–24.
  4. Markovs'kyy V.M, Kotyk V.O, Dryhant D.M ta in. Zakhidnyy skhyl Ukrayins'koho shchyta // Stratyhrafiya URSR. – K.: Nauk. dumka. – 1974. – S. 110–156
  5. Poprawa P. Potencjal wystepowania zloz gazu zemnego w lupkach dolnego paleozoika w basenie baltyckim i lubelsko-podlaskim // Przeglad Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, №.3. – S. 226–245