The gravimetricplumb linesdeflection model on the Ukraine area computed by EGM2008

2012;
: 30-35
1
Lviv Polytechnic National University
2
Department of Higher geodesy and astronomy, Lviv polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The problems of computational accuracy of plumb line deflections with use of gravitational Earth model EGM2008 on the Ukraine area are considered. The results of computation were compared to the known astronomical-geodetic deflections of plumb lines obtained from astronomical and geodetic coordinates of points.
 

  1. Volchko P.I., Dvulit P.D., Savchuk S.H. Vysoty heoida i skladovi vidkhylen priamovysnykh linii terytorii Ukrainy za danymy planetarnoi modeli hravitatsiinoho polia Zemli EGM96 // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. – Lviv. – 2000.– S. 53–55.
  2. Dvulit P.D. Fizychna heodeziia. – K.: Ekspres, 2008.– 202 s.
  3. Dvulit P.D., Holubinka Yu.I. Pro vyznachennia hravimetrychnykh skladovykh vidkhylen priamovysnykh linii // Visnyk heodezii ta kartohrafii. – Kyiv. – 2008. – S. 7–9.
  4. Marchenko O.M., Zaiats O.S., Nychvyd M.R. Pro dvovymirnu interpoliatsiiu transformant hravitatsiinoho polia modyfikovanym splainom Ermita //  Visnyk heodezii ta kartohrafii. – Kyiv. – 2005. – S. 6–10.
  5. Aronov V.Y. Obrabotka na ЭVM znachenyi anomalyi sylы tiazhesty pry proyzvolnom relefe poverkhnosty nabliudenyi. – M.: Nedra,1976. – 129 s.
  6. Hravymetryia y heodezyia / Brovar B.V., Yurkyna M.Y. y dr. – M.: Nauchnыi myr, 2010. – 575 s.
  7. Hofman-Vellenhof B., Moryts H. Fyzycheskaia heodezyia. – M.: MyyHAyK, 2007. – 354 s.
  8. Dwulit P.D., Tretyak K.R. Wyznatszanie odchyłen pionu i odstępu geoidy na podstawie pomiarów grawimetrytsznych i satelitarnych // Zeszyty naukowe Akademii Rolnitszej im Hugona Kollątaja w Krakowie. – 2007. – S. 47–50.
  9. http://earth-info.nga.mil.