Surface and deep Earth dynamics by results of processing of GNSS-measurement and geological-geophysical data (methodological aspect)

2012;
: 54-57
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

A method of comparative GPS-tectonics for study and modeling of surface and deep Earth dynamics by comparing of revealed on the results of GPS-measurements the recent tectonic activity with revealed on geological and geophysical data the paleotectonic reconstructions was proposed. A model of geodynamics of Antarctic lithospheric plate with linkage of deformations to Euler rotation pole was build.
 

 1. Belousov V.V. Osnovyi geotektoniki. – M.: Nedra, 1975. – 264 s.
 2. DoslIdzhennya gravItatsIynogo polya, topografIYi okeanu ta ruhIv zemnoYi kori v regIonI Antarktiki / Marchenko O.M., Tretyak K.R., Kulchitskiy A.Ya. ta In. – LvIv: Vid-vo LvIvskoYi polItehnIki, 2012. – 308 s.
 3. Katterfeld G.N. Lik Zemli i ego proishozhdenie. – M.: Gosgeografizdat, 1962. – 152 s.
 4. Kelder N. Bespokoynaya Zemlya. – M.: Mir, 1975. – 213 s.
 5. Kovalenko V.I., Yarmolyuk V.V., Bogatikov O.A. Sovremennyiy superkontinent Severnaya Pangeya i geodinamicheskie prichinyi ego obrazovaniya // Geotektonika. – 2010. – № 6. – S. 8–23.
 6. Kulchitskiy A. SuchasnI tektonIchnI ruhi zemnoYi kori u svItlI novItnIh dosyagnen kosmIchnoYi geodezIYi (sproba klasifIkatsIYi) // SuchasnI dosyagnennya geodezichnoYi nauki ta virobnitstva. – 2008. – Vip. II. – S. 112–116.
 7. Kulchitskiy A.Ya. GeodinamIka ta seysmIchnIst Karpato-DinarId na osnovI opratsyuvan GPS-vimIrIv ta paleomagnItnih danih // GeodezIya, kartografIya I aerofotoznImannya. – 2011. – Vip. 74. – S. 91–96.
 8. Kulchitskiy A.Ya. Do pitannya pro vikoristannya GPS sposterezhen dlya vivchennya tektonIchnoYi aktivnostI zemnoYi kori // GeodezIya, kartografIya I aerofotoznImannya. – 2011. – Vip. 75. – S. 65–69.
 9. LyayEl Ch. Osnovnyie nachala geologii. T.1. – M. 1966. – 288 s.
 10. Strahov N.M. Osnovyi istoricheskoy geologii. Ch. I, II. – M.: Gosgeolizdat, 1948. – 255 s., 396 s.
 11. Tretyak K., Kulchitskiy A., Dultsev A., Serant O., GolubInka Yu., KuznEtsova V. SuchasnI ruhi zemnoYi kori u Karpato-Balkanskomu regIonI za rezultatami opratsyuvannya GPS-vimIrIv I geologo-geofIzichnih danih // GeoInformatsIyniy monItorin navkolishnogo seredovischa – GPS I GIS-tehnologIYi: zb. nauk. dop. XVI MIzhn. nauk.-tehn. simpoz. (Alushta, 12–17 veresnya 2011 r.). – LvIv, 2011. – S. 123–132.
 12. Tretyak K., Kulchitskiy A., GolubInka Yu. Rezultati geodezichnogo monItoringu AntarktichnoYi lItosfernoYi pliti ta Yih geologIchna InterpretatsIya // SuchasnI dosyagnennya geodezichnoYi nauki ta virobnitstva. – 2007. – Vip. II. – S. 57– 67.
 13. Tretyak K., Kulchitskiy A., GolubInka Yu. GeodinamIchnI doslIdzhennya tektonIchnogo rozlomu protoki Penola (Antarktichniy pIvostrIv, arhIpelag ArgentinskI ostrovi) // SuchasnI dosyagnennya geodezichnoYi nauki ta virobnitstva. – 2006. – II (12). – S. 134–140.
 14. Tretyak K., Kulchitskiy A., GolubInka Yu. GPS-monItoring kInematiki AntarktichnoYi lItosfernoYi pliti ta sprobi yogo geologIchnoYi InterpretatsIYi // GeoInformatsIyniy monItoring navkolishnogo seredovischa – GPS I GIS-tehnologIYi: zb. nauk. dop. HII MIzhn. nauk.-tehn. simpoz. (Alushta, 10–15 veresnya 2007 r.). LvIv, 2007. – C. 233–236.
 15. Tretyak K., Kulchitskiy A., GolubInka Yu. GeologIchna InterpretatsIya suchasnoYi dinamIki AntarktichnoYi tektonIchnoYi pliti // GeodezIya, kartografIya I aerofotoznImannya. – 2006. – Vip. 67. – S. 24–30