Поверхнева та глибинна динаміка землі за результатами опрацювання GNSS-вимірів і геолого-геофізичних даних (методологічний аспект)

1
Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Запропоновано метод порівняльної GPS-тектоніки для вивчення і моделювання поверхневої та глибинної динаміки Землі за допомогою порівняння сучасної тектонічної активності за результатами GPS-вимірів з палеотектонічними реконструкціями за геолого-геофізичними даними. Побудована модель геодинаміки Антарктичної літосферної плити з прив’язкою деформацій до полюса обертання Ейлера.
 

 1. Белоусов В.В. Основы геотектоники. – М.: Недра, 1975. – 264 с.
 2. Дослідження гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні Антарктики / Марченко О.М., Третяк К.Р., Кульчицький А.Я. та ін. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 308 с.
 3. Каттерфельд Г.Н. Лик Земли и его происхождение. – М.: Госгеографиздат, 1962. – 152 с.
 4. Келдер Н. Беспокойная Земля. – М.: Мир, 1975. – 213 с.
 5. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Богатиков О.А. Современный суперконтинент Северная Пангея и геодинамические причины его образования // Геотектоника. – 2010. – № 6. – С. 8–23.
 6. Кульчицький А. Сучасні тектонічні рухи земної кори у світлі новітніх досягнень космічної геодезії (спроба класифікації) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2008. – Вип. ІІ. – С. 112–116.
 7. Кульчицький А.Я. Геодинаміка та сейсмічність Карпато-Динарід на основі опрацювань GPS-вимірівта палеомагнітних даних // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 91–96.
 8. Кульчицький А.Я. До питання про використання GPS спостережень для вивчення тектонічної активності земної кори // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Вип. 75. – С. 65–69.
 9. Ляйєль Ч. Основные начала геологии. Т.1. – М. 1966. – 288 с.
 10. Страхов Н.М. Основы исторической геологии. Ч. I, II. – М.: Госгеолиздат, 1948. – 255 с., 396 с.
 11. Третяк К., Кульчицький А., Дульцев А., Серант О., Голубінка Ю., Кузнєцова В. Сучасні рухи земної кори у Карпато-Балканському регіоні за результатами опрацювання GPS-вимірів і геолого-геофізичних даних // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технології: зб. наук. доп. XVI Міжн. наук.-техн. симпоз. (Алушта, 12–17 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 123–132.
 12. Третяк К., Кульчицький А., Голубінка Ю. Результати геодезичного моніторингу Антарктичної літосферної плити та їх геологічна інтерпретація // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2007. – Вип. ІІ. – С. 57– 67.
 13. Третяк К., Кульчицький А., Голубінка Ю. Геодинамічні дослідження тектонічного розлому протоки Пенола (Антарктичний півострів, архіпелаг Аргентинські острови) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2006. – ІІ (12). – С. 134–140.
 14. Третяк К., Кульчицький А., Голубінка Ю. GPS-моніторинг кінематики Антарктичної літосферної плити та спроби його геологічної інтерпретації // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS-технології: зб. наук. доп. ХІІ Міжн. наук.-техн. симпоз. (Алушта, 10–15 вересня 2007 р.). Львів, 2007. – C. 233–236.
 15. Третяк К., Кульчицький А., Голубінка Ю. Геологічна інтерпретація сучасної динаміки Антарктичної тектонічної плити // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2006. – Вип. 67. – С. 24–30.