Anomalous dynamics of electromagnetic fields on the Peremyshlianska oil and gas perspective area

2013;
: pp. 168-175
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.168
Received: June 05, 2013
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The experimental field geoelectric observations on the Peremyshlyanska oil and gas perspective area are done. The anomalous daily dynamics of electromagnetic fields using the TEM method is detecting. As a result of observations the anomalous zone is distinguished. It correlates with the oil and gas perspective zones which are distinguished by other methods (seismics, geochemistry, gravimetry).

  1. Баласанян С.Ю. Динамическая геоэлектрика. - Но­восибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. - 232 с.
  2. Полівцев А.В., Сапужак Я.С., Чепіль П.М. та ін. Комплексування геолого-геофізичних і геохі­мічних методів при пошуках нафти і газу в бортових частинах Дніпровсько-Донецької за­падини // Сборник научных трудов Нацио-нальной горной академии Украины. – Днепро-петровск: НГАУ. – 2002. – № 13, т. 4. – С. 61–70.
  3. Сапужак О.Я., Сапужак Я.С. Деякі особливості електромагнітних геодинамічних спостережень над покладами вуглеводнів // Збірник матеріа­лів науково-технічного симпозіуму “Геомоні­торинг-2002”. (Славське, 11-17 лютого 2002) – Львів: вид-во ЛАГТ. – 2002. – С. 50–52.
  4. Сапужак Я., Сапужак О. До візуалізації даних гео­фізичних динамічних спостережень // Тези до­повідей VII Міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг нав­колишнього середовища - GPS i GIS-техно­логії”. (Алушта, 7–14.09. 2002). – Львів: Вид-во ЛАГТ. – 2002б. - С. 58–59.
  5. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я., Романюк О.І. Елек­тромагнітні дослідження геодинамічних явищ при пошуках покладів вуглеводнів // Тези до­повідей Третьої міжнародної конференції “Крим-2001” “Геодинаміка і нафтогазоносні системи Чорноморсько-Каспійського регіону”. – Гур­зуф, 17-21 вересня 2001. - С. 76.
  6. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я., Сироєжко О.В. Про доцільність і можливості комплексування різ­них видів електромагнітних зондувань // Нау­ковий Вісник ІФНТУНГ. – 2002. – № 3(4). – С. 129–131.
  7. Хаин В.Е. Тектоническая обстановка нефтегазо­обра­зо­вания и нефтегазонакопления на терри­тории СССР // Тектоника плит и полезные ископаемые. – М.: Изд-во МГУ. – 1985. - С. 124–131.