Аномальна динаміка електромагнітних полів на Перемишлянській нафтогазоперспективній структурі

2013;
: стоp. 168-175
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.168
Надіслано: Червень 05, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Проведено експериментальні польові електророзвідувальні дослідження на Перемишлянській нафтогазоперспективній ділянці. За даними методу ЗСБ виявлено аномальну добову динаміку електро­магнітних полів. За результатами досліджень виділено аномалію, яка корелює з перспективними на вуглеводні зонами за даними інших методів (сейсміки, геохімії, гравіметрії).

  1. Баласанян С.Ю. Динамическая геоэлектрика. - Но­восибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. - 232 с.
  2. Полівцев А.В., Сапужак Я.С., Чепіль П.М. та ін. Комплексування геолого-геофізичних і геохі­мічних методів при пошуках нафти і газу в бортових частинах Дніпровсько-Донецької за­падини // Сборник научных трудов Нацио-нальной горной академии Украины. – Днепро-петровск: НГАУ. – 2002. – № 13, т. 4. – С. 61–70.
  3. Сапужак О.Я., Сапужак Я.С. Деякі особливості електромагнітних геодинамічних спостережень над покладами вуглеводнів // Збірник матеріа­лів науково-технічного симпозіуму “Геомоні­торинг-2002”. (Славське, 11-17 лютого 2002) – Львів: вид-во ЛАГТ. – 2002. – С. 50–52.
  4. Сапужак Я., Сапужак О. До візуалізації даних гео­фізичних динамічних спостережень // Тези до­повідей VII Міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг нав­колишнього середовища - GPS i GIS-техно­логії”. (Алушта, 7–14.09. 2002). – Львів: Вид-во ЛАГТ. – 2002б. - С. 58–59.
  5. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я., Романюк О.І. Елек­тромагнітні дослідження геодинамічних явищ при пошуках покладів вуглеводнів // Тези до­повідей Третьої міжнародної конференції “Крим-2001” “Геодинаміка і нафтогазоносні системи Чорноморсько-Каспійського регіону”. – Гур­зуф, 17-21 вересня 2001. - С. 76.
  6. Сапужак Я.С., Сапужак О.Я., Сироєжко О.В. Про доцільність і можливості комплексування різ­них видів електромагнітних зондувань // Нау­ковий Вісник ІФНТУНГ. – 2002. – № 3(4). – С. 129–131.
  7. Хаин В.Е. Тектоническая обстановка нефтегазо­обра­зо­вания и нефтегазонакопления на терри­тории СССР // Тектоника плит и полезные ископаемые. – М.: Изд-во МГУ. – 1985. - С. 124–131.