Технологічний комплекс та результати електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів Передкарпаття

2014;
: pp. 114-128
https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.114
Надіслано: Травень 06, 2014
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Мета. Метою робіт є розроблення комплексу апаратурно-методичних засобів та організація електромагнітного моніторингу екологічно проблемних об’єктів на базі модифікацій електророзвідки. Основні об’єкти спостережень: земляні дамби, ореоли забруднення підземних вод, шахтні поля рудників, інженерно-геологічні об’єкти.Методика. Створено і опрацьовано на проблемних територіях регіону (Яворів, Стебник, Калуш тощо) швидкодіючий технологічний комплекс, що дозволяє виконувати малоглибинні класичні електромагнітні зондування геологічного середовища та інші модифікації методу електророзвідки на максимально високих частотах, коли струмами зміщення ще можна нехтувати. Вибір, оптимізація систем спостереження для проведення вимірювань та інтерпретація польових матеріалів здійснюються з врахуванням даних математичного та фізичного моделювання реальних ситуацій. За просторовим розподілом електропровідності упевнено виділяються усі важливі елементи відповідних геологічних розрізів, а також зміни, зумовлені негативними процесами.Результати. Отримано геоелектричні розрізи на низці проблемних об’єктів гірничо-промислового комплексу м. Калуш, за якими оцінено стан геологічного середовища, наявність та ступінь розвитку негативних процесів за останні роки.Наукова новизна. За просторовими характеристиками електромагнітних полів та їх трансформацій у питомий опір на кількісному рівні визначено геоелектричні параметри обстежених об’єктів та їх динаміку. Створено технологічні засоби оцінки та врахування в інтерпретаційних побудовах розбіжності між геоелектричними та літологічними границями у зонах поступового забруднення підземних вод відходами калійного виробництва, що ґрунтуються на поєднанні даних профільних (площинних) спостережень електромагнітними зондуваннями з даними наявних спостережних гідрологічних свердловин.Практична значущість. Метрологічні характеристики пристроїв, зокрема, високa завадостійкість і локальність вимірювань, дозволяють отримувати достовірні дані в умовах високого рівня електромагнітних завад (мережевих, індустріальних). Вагомою перевагою запропонованого технологічного комплексу є мінімальний, неруйнівний вплив на властивості (механічні) досліджуваного середовища, а також можливість виявляти процеси його деградації у початковій стадії, коли запобіжні заходи найефективніші за мінімальних матеріальних витрат.

 1. Дещиця С., Шамотко В., Неганова О. Комплексні засоби дослідження геосередовищ нестаціонар­ними електромагнітними полями // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Том 8. – Львів, 2002. – С. 18–24.
 2. Кобзова В.М., Дещиця С.А., Ладанівський Б.Т., Мороз І.П. Фізичне моделювання електро­магнітних полів у геологічному середовищі. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 110–151.
 3. Луковскі Я., Підвірний О. Автоматична установка для 3D-електротомографії // Геодинаміка 2 (11) / 2011. – C. 173–174.
 4. Матвеев В.С. и др. Методы геофизики в гидрогеологии и инженерной геологии. – М.: Недра, 1985. – 109 с.
 5. Могилатов В. С.,  Злобинский А.В., Балашов Б. П. Малоглубинные зондирования вертикальными токами // „Инженерная геофизика 2013” (9-я международная конференция и выставка) 22 – 26 апреля 2013г. Геленджик, Россия.
 6. Патент N1347064. Устройство для геоэлектро­разведки, а. с. СССР, Бюл.№39, 1987. Авторы: Мороз И.П., Пидвирный О.И., Гавришкевич Н.В., Шамотко В.И.
 7. Патент N9443. Пристрій для моделювання неста­ціонарних електромагнітних процесів, 1996.
 8. Патент Р.Ф. N1062631. Способ геоэлектро­разведки, Могилатов В.С.
 9. Патент України N48549. Пристрій для геоелектро­розвідки від 25.03.2010, Бюл. №6, Автори: Дещиця С.А., Підвірний О.І., Романюк О.І.
 10. Патент України N51550. Спосіб геоелектро­розвідки від 26.07.2010, Бюл.№14, Автори: Дещиця С.А., Підвірний О.І.
 11. Патент України №40624. Спосіб організації каталогу електронного диску від 27.04.2009, Бюл. №8. Автори: Підвірний О.І.
 12. Підвірний О.І. До питання збору і передачі первинних геофізичних даних в автоматизо­ваних системах // Геодинаміка 2 (15) / 2013. – C. 286–288.
 13. Романюк О.І., Шамотко В.І., Дещиця С.А., Дутко Р.Б., Кусайло Р.І. Електромагнітне діагносту­вання забруднення водоносного горизонту на прилеглих до Домбровського кар’єру терито­ріях // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – №1(19). – С. 24–31.
 14. Сидоров В.А. Импульсная индуктивная электроразведка. – М., 1985. – 185 с.
 15. Шамотко В.И., Дещица С.А., Петровский А.Л., Неганова О.А. Исследование состояния земля­ных дамб и плотин индукционными зондиро­ваниями // Вісник Українського будинку еко­номічніх та науково-технічних знань – К.: Тов-во «Знання» України, 1999. – № 2. – С. 126–133. 
 16. Шамотко В.І., Дещиця С.А. Дослідження динаміки процесу карстоутворення на шахтних полях калійних рудників. В кн.: Дослідження сучасної геодинаміки  Українських Карпат / За ред. В.І. Старостенка. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 210–232.
 17. Шамотко В.І., Дещиця С.А., Петровський А.Л., Романюк О.І., Дутко Р.Б. Електромагнітні дослідження активізації техногенного карсту на териториях видобутку калійних і сірчаних руд Передкарпаття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.– К.: Т-во „Знання”, 2002. № 4.
 18. Шуровський О.Д., Анікєєв С.Г., Шамотко В.І., Дещиця С.А., Ніколаєнко О.А., Поплюйко О.Г. Геофізичний моніторинг еконебезпечних геологічних процесівв агломерації м. Калуша // Мінеральні ресурси України. Науковий журнал, №2, 2012. – С. 31–38.
 19. Kamenetsky F., Stettler E., Trigubovich G. Transient geo-electromagnetics Munich, 2010, 306p.
 20. Loke M.H. 2-D and 3-D electrical imaging surveys, 2011, p.128
 21. Philip Kearey, Michael Brooks, Ian Hill An Introduction to Geophysical Exploration, 3rd Edition March 2002, Wiley-Blackwell ISBN: 978-0-632-04929-5 272 pages
 22. http://uk.wikipedia.org/wiki/GSM