Improvement of method of the differentiated determination of coefficient of expulsing of attandand water by industrial flows

2014;
: pp. 50-57
https://doi.org/10.23939/jgd2014.01.050
Received: December 12, 2013
1
Department of ecological research Lviv complex scientific-research center of Ukrainian scientific-research Institute of natural gases
2
Lviv branch of UkrGGRI, Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu

Purpose. The actual problem is the proposal of original methods for differentiated determination of the coefficient of displacement of produced water industrial waste depending on the filtration characteristics of the reservoir rocks. Today no reasoned differentiated methodology of determination of the coefficient of displacement of produced water depending on filtration properties of reservoir rocks, which is a significant drawback. Available methods currently are, or extremely cumbersome and time-consuming or not adapted for saturated reservoirs, where hydrodynamic substitution of produced water by industrial effluents. Methodology. In recent years, for modeling of hydrodynamic activity uploaded industrial effluents in the absorbing horizons, offer to take into account the displacement coefficient of produced water. Although the question remains unclear as to which of pore volume, total or effective, it is calculated. We proposed copilareasca of research that allows for prepared accordingly samples of rocks saturated with formation water, to simulate the process of displacement of produced water by centrifugation. The research results allow to determine the numerical value of the coefficient of displacement of water reservoir relative to the total pore volume and proportion in reservoirs of various types of water - free, film and residual.Results. In the research revealed that the values of the coefficient of displacement of produced water depend on the filtration characteristics of the rocks, the coefficient for water saturation and capillary pressure. Originality. Proposed technological scheme differentiated approach to the determination of the coefficient of hydrodynamic substitution of formation waters by industrial effluents, which give more possibilities to model the hydrodynamic activity of such wastes in absorbing layer. The practical significance. Practical application of the values of the coefficient of displacement of formation water at oil and gas hydrogeology will more accurately assess and model the hydrodynamic processes that occur after the injection of industrial wastewater in absorbing layers and more likely to help assess the volumes of wastewater that it should be buried.

 1. Vladyka V.M., Nesterenko M.Yu., Kryva I.H., Balats'kyy R.S. Porivnyal'na otsinka hazoviddaval'nykh vlastyvostey porid-kolektoriv v riznykh heolohichnykh umovakh formuvannya [Comparative evaluation gas properties of reservoir rocks in various geological conditions of formation]. Heodynamika. 2012, no. 2 (13), pp. 66–69.
 2. Vladyka V.N., Nesterenko N.Yu., Balatskiy R.S. Gazootdayushchie svoystva porod-kollektorov v razlichnykh geologicheskikh usloviyakh osadkonakopleniya [Gasgiving properties of reservoir rocks in various geological conditions of sedimentation]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika [Oil and gas Geology. Theory and practice]. 2014, Vol.9, No. 4, pp. 1–8. Available at: – http://www.ngtp.ru/rub//4/3_2014.pdf https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2014
 3. Gaev A.Ja. Podzemnoe zahoronenie stochnyh vod na predprijatih gazovoj promyshlennosti.[Underground disposal of waste water at enterprises of gas industry], Leningrad, Nedra Publ., 1981. 166 p.
 4. GOST 26450.0-85. Porody gornye. Metody opredelenija kollektorskih svojstv [State Standard 26450.0-85. Rocks. Methods for determination of reservoir properties], Moscow, Standartinform Publ., 1985. 12 p.
 5. GOST 26450.1-85. Porody gornye. Metod opredelenija kojefficienta otkrytoj poristosti zhidkostenasyshheniem. [State Standard 26450.1-85. Rocks. Method of determination of the coefficient of open porosity saturation of the liquid], Moscow, Standartinform Publ., 1985. 8 p.
 6. GOST 26450.2-85. Porody gornye. Metod opredelenija kojefficienta absoljutnoj gazopronicaemosti pri stacionarnoj i nestacionarnoj fil'tracii. [State Standard 26450.2-85. Rocks. Method of determination of the coefficient of absolute gas permeability in stationary and non-stationary filtration], Moscow, Standartinform Publ., 1985. 16 p.
 7. DSTU 41-00032626-00-025-2000. Vyznachennya zalyshkovoho vodonasychennya hirs'kykh porid. Metodyka vykonannya vymiryuvan' metodom tsentryfuhuvannya zrazkiv. [State Standard 41-00032626-00-2000. Determination of residual water saturation of rocks. The method of measurement of the method of centrifugation of the samples], Kyiv Minekoresursiv Ukrainy Publ, 2001. 19 p.
 8. Karpjuk E.F. Podzemnoe zahoronenie promyslovyh stokov uglevodorodnyh mestorozhdenij v Timano-Pechorskoj provincii: sostojanie i perspektivy. [Underground burial of field drains hydrocarbon fields in the Timan-Pechora basin: status and perspectives.] /Vestnik [Herald of THE Russian Academy of Economics]. Moscow, 2001, No. 1–2, pp. 18–22: Available at: http://www.dissercat.com/content/ - (Accessed 18 June 2014).
 9. Mis'kiv N.Yo. Metodyka dyferentsiyovanoho vyznachennya koefitsiyenta vytisnennya plastovoyi vody promyslovymy stokamy [Differentiated methodology of determination of the coefficient of displacement of produced water industrial waste]. Tezy III mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoji konferentsii “Naftohazova heofizyka – netradytsiyni resursy (20.05-24.05.2013)” [Proc. of the 3rd Int. Scientific and Practical Conf. “Oil and gas Geophysics - unconventional resources “]. Ivano-Frankivs'k, 2013, pp. 145–148.
 10. Nesterenko M. Yu. Petrofizychni osnovy obgruntuvannya flyuyidonasychennya porid-kolektoriv.[Petrophysical fundamentals justify fludarabine of reservoir rocks]. Kyiv, UkrDHRI Publ, 2010, 224 p.
 11. Hubanov Yu.S., Nesterenko M.Yu., Skazko Ye.Y. Sposib vyznachennya zalyshkovoyi vodonasychenosti hirs'kykh porid [Method for determination of residual madonasexiest rocks] Patent UA, no. u 4871519/03, 1994.
 12. Kholodkova L.A., Pavlov S.D., Terdovidov A..S., Cholovskij I.G, Soldatov Ye. V. Sposib monitoryngu za povernennyam suputnio-plastovykh vod. [Method of monitoring the return of associated formation water]. Patent UA, no. u 200510373, 2006.
 13. Mis'kiv N.Yo, Nesterenko M.Yu, Vladyka V.M. Protses vyznachennya koefitsiyenta vytisnennya plastovoyi vody promstokamy [The process of determining the coefficient of displacement of produced water industrial]. Patent UA, no. u 201306566, 2013.
 14. Ivanov M.K., Kalmykov G.A., Belochin V.S., Korost D.V, Hamidulin R.A. Petrofizicheskie metody issledovanija kernovogo materiala. Uchebnoe posobie v 2-h knigah. Kn. 2: Laboratornye metody petrofizicheskih issledovanij kernovogo materiala [Petrophysical methods of research of core material. Laboratory methods petrophysical studies of core samples ], M.:, Moscow University Publ., 2008. 113 p. Available at: http://oilmsu.ru/All_images/book/book_2.pdf. - (Accessed 18 June 2014).
 15. Sevast'janov O.M., Zaharova E.E. Podzemnoe zahoronenie zhidkih proizvodstvennyh othodov neftegazovoj otrasli Rossii [Underground disposal of liquid industrial waste oil and gas industry of Russia]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika [Oil and gas Geology. Theory and practice]. 2011, Vol. 6, No. 1, P. 21. Available at: http://www.ngtp.ru/. (Accessed 20 May 2014).
 16. Sokolov A.F. Zakachka promstokov v vodonosnyj plast: obosnovanie metodiki jeksperimental'nyh issledovaniju [Injection of industrial wastewater to aquifer: justification of methodology of experimental research]. Ekologija i promyshlennaja bezopasnost' – [Ecology and industrial safety]. 2003. issue 1. pp. 203–220. Available at: http://www.dissercat.com/content/ (Accessed 20 May 2014).
 17. Sokolov A.F. Metody jeksperimental'nyh issledovanij pri kontrole areala zahoronenija promstokov na podzemnyh hranilishhah gaza [Methods of experimental researches under the control of the area waste water disposal site on underground gas storage]. Zashhita okruzhajushhej sredy v neftegazovom komplekse – [Environmental protection in the oil and gas complex]. 2003. No 6. pp. 25–33. Available at: http://www.dissercat.com/content/ (Accessed 20 May 2014).
 18. Sokolov A. F. Obosnovanie gidrodinamicheskih uslovij zahoronenija zhidkih othodov pri dobyche i podzemnom hranenii gaza.Avtoreferat Diss. kand. [Rationale hydrodynamic conditions disposal of liquid wastes in mining and underground storage of gas]. Moscow, 2006. 27 p. Available at: http://www.dissercat.com/content/ (Accessed 20 May 2014).
 19. RD 51-31323949-48-2000. Gidrogeologicheskij kontrol' na poligonah zakachki promyshlennyh stochnyh vod. Metodicheskoe rukovodstvo. [State Standard 51-31323949-48-2000. Hydrogeological control at the sites of injection of industrial wastewater. Methodological guidance], Moscow, GAZPROM Publ., 2000. 84 p.
 20. STO Gazprom 18-2005. Gidrogeologicheskij kontrol' na specializirovannyh poligonah razmeshhenija proizvodstva v gazovoj otrasli. [State Standard 18-2005. Hydrogeological monitoring on specialized landfills locate production in the gas industry], Moscow, GAZPROM Publ., 2005. 85 p. Available at: http://www.znaytovar.ru/gost/2/STO_Gazprom_182005_Gidrogeoeko.html (Accessed 20 May 2014).
 21. Vladyka V., Push A., Nesterenko M., Balatskyi R. Trends of changing reservoir properties of Sarmatian stage rocks at the northwestern port of Bilche-Volytsia zone in different facial terms of sedimentation. 2013 The oil and gas industry of Ukraine. Vol. 5, pp. 11–14.
 22. Kosakowski P. 1-D modeling of the hydrocarbon generation history of the Jurassic source rocks in the Tarnogrod – Stryi area (SE Poland – western Ukraine) / P.Kosakowski, M.Wrobel, Yu.Koltun // Annales Societatis Geologorum Poloniae. 2011, V. 81, pp. 473–485.
 23. Kosakowski P., Wieclaw D., Kowalski A., Koltun Yu. Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogrod–Stryi area (SE Poland and W Ukraine./ Geologica Carpathica. 2012, V.63/4, pp. 319–333. https://doi.org/10.2478/v10096-012-0025-3
 24. Kotarba M.J., Wieclaw D., Kosakowski P., Koltun Yu., Kowalski A. Evaluation of hydrocarbon potential of the autochthonous Miocene strata in the NW part of the Ukrainian Carpathian Foredeep. Annales Societatis Geologorum Poloniae. 2011, V. 81, pp. 395–407.
 25. Zhong H. The study on increase low permeability reservoir adsorption ability with nano-polymerisation emulsion / H. Zhong, Z. Wang, E. Cao // Int. J. of Oil, Gas and Coal Technology, 2013 Vol.6, No.5, pp.507–516. https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2013.056193