Estimation of hazards of the surface deformations of rocks within Stebnyk potassium salt deposit area by method ENPEMF

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.98
Received: October 21, 2016
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
3
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
4
Ivano- Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

Purpose. The purpose of the paper is to substantiate of expediency of application of the method of the Earth's natural pulse electromagnetic field (ENPEMF) to assess the hazard of surface deformation of rocks as a result of exploitation of Stebnyk deposits of potassium salts. Methods. The geophysical survey used a method ENPEMF for areas within the mining allotment of Stebnyk deposits of potassium salts (Lviv region, Ukraine). As a result of deformations, that occur at development the deposit by creating artificial cavities and the development of salt karst, the rocks are not in stable condition, causing an electric discharge and related electromagnetic field variations. Results. Maps of natural radiation intensity pulsed the electromagnetic field of the Earth for the study areas of Stebnyk deposits for potassium salts by three antennas directed by axes X (horizontal component north - south), Y (horizontal component east - west), Z (vertical component), and for full vector field were produced. The correlation between  values of the full vector ENPEMF with actual values of Earth's surface subsidence over the period 2000-2014 for one profile was investigated using statistical methods. Statistical evaluations investigated the correlation value vector complete with actual settling values of the Earth's surface for the period 2000-2014 for the profile. The objects of the research are sections of the Lviv-Truskavets road (Lviv region, Ukraine) within Stebnyk Potassium Salt Deposit Area. Road deformations are related to the presence of extractive chambers under the road. Deformation forms on a roadway (cracks, pin, waves) are shown by anomalies of the intensities of the impulsive electromagnetic field, the presence of whose indicates the deflected mode condition of rocks and the possibility (probability) of further subsidence of the Earth’s surface within the contour of the identified anomalies. Originality. One example of originality of research is in the zone of the Lviv - Truskavets road, within the Stebnyk deposits of potassium salts. The system of knowledge about the effectiveness of the method ENPEMF through the justification and the demonstration of the connection between parameters ENPEMF with deformations of rocks and movements of the Earth's surface, which are reflected in deformations of the highway roadbed, received further development. Cracks and waves on the roadway qualitatively correspond to a change in the intensity of anomalies and electromagnetic fields, which not only reflected deformation but also indicate the limits of their distribution area as a result of the stress-strain state of the rocks. Cracks, (wave) on the roadway efficiently meet the changing intensity anomalies and electromagnetic fields, which not only reflected deformation, but also indicate the limits of their distribution area as a result of deflected mode condition of rocks.  The practical significance. According to the results presented in the research the zonation was performed within a level of hazardous subsidence in the rocks for zone of  Lviv - Truskavets road within Stebnyk deposits of potassium salts. In accordance with distribution of the rationed values of intensity of the electromagnetic field certain levels of hazard of rocks deformations are offered. The presence of a mosaic of low, medium, high and extreme levels of danger deformation of rocks consistent with deformation zones roadway, shows the complex spatial structural deformation of rocks on a stage of active phase of subsidence. The latter leads to make the managerial decision about the transfer of a highway or a permanent repair in accordance with the development of deformation processes.

1. Bagrіj S. M. Heofizychnyy monitorynh heolohichnoho seredovyshcha v mezhakh rodovyshch kaliynoyi soli (na prykladi Kalush-Holyns'koho rodovyshcha) [Geophysical monitoring of the geological environment within potassium salts deposits (for example Kalush Holyn deposit)]: diss… kand. geol. nauk: 04.00.22 [The dissertation of the candidate of geological sciences: speciality 04.00.22], Іvano-Frankіvs'k., 2016, 163 p. (in Ukrainian).

2. Bagrіj S. M., Kuzmenko E. D. Osoblyvosti zastosuvannya metodu pryrodnoho impul'snoho elektromahnitnoho polya Zemli dlya prohnozu stiykosti masyvu hirs'kykh porid [Features of the method of Earth's natural pulse electromagnetic field for the prediction of the stability of the rock mass], XVIII Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy sympozium «Heoinformatsiynyy monitorynh navkolyshn'oho seredovyshcha: GNSS i GIS - tekhnolohiyi», 10-15 veresnya 2013 r., Alushta (Krym, Ukrayina): Zbirnyk materialiv [XVIII International Scientific and Technical Symposium “Geoinformational Monitoring of Environment: GNSS and GIS Technologies”, September 10-15, 2013, Alushta (Crimea, Ukraine): Collection of materials], Lviv, Vyd-vo “L'vіvs'ka polіtehnіka [“Lviv Polytechnic” Publ.], 2013, pp. 173-175 (in Ukrainian).

3. Vorob'ev A. A. Ravnovesie i preobrazovanie vidov jenergii v nedrah [Equilibrium and transform energies in the bowels], Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta [Tomsk University Publ.], 1980, 211 p. (in Russian).
4. Vorob'ev A. A. Fizicheskie uslovija zaleganija veshhestva v zemnyh nedrah [Physical conditions of bedding material in the bowels of the earth], Tomsk, Izd-vo Tomskogo politehn. in-ta [Tomsk Polytechnic Institute Publ.], 1971, 270 p. (in Russian).

5. Gajdіn A. M., Rud'ko G. І. Sul'fatnyy karst ta yoho tekhnohenna aktyvizatsiya [Sulfate karst and its technogenic activation], Kiev, Vyd-vo “Znannja [“Knowledge” Publ.], 1998, 75 p. (in Ukrainian).

6. Kuz'menko E. D., Bezsmertnij A. F., Vdovina O. P., Kriv'juk І. V., Cheban V. D., Shtogrin L. V. Doslidzhennya zsuvnykh protsesiv heofizychnymy metodamy: monohrafiya [Studies of landslides by geophysical methods: monograph]. Ed. E. D. Kuz'menko. Іvano-Frankіvs'k, ІFNTUNG [Іvano-Frankіvs'k National Technical University of Oil and Gas], 2009, 294 p. (in Ukrainian).

7. Kuz'menko E. D. et al. Ekoloho-heofizychni doslidzhennya v Zakhidnomu rehioni Ukrayiny z metoyu prostezhennya rozvytku pryrodnoho i tekhnohennoho karstu ta suputnikh protsesiv [Ecological and geophysical surveys in the western region of Ukraine to trace the development of natural and technogenic karst and related processes], Zvіt po NDR [Report on Scientific and Research Work]. Іvano-Frankіvsk, 2002 (in Ukrainian).

8. Kuz'menko E. D., Bagrіj S. M. Ekoloho-heolohichnyy monitorynh po terytoriyi Kalus'koho hirnychopromy­slovoho rayonu – plany ta realiyi [Ecological and geological monitoring on the territory of of Kalush mining area – plans and reality], Materialy dopovidey XII Mizhnarodnoyi konferentsiyi Heoinformatyka: teoretychni ta prykladni aspekty Kyyiv, 13-16 travnya 2013 r. [Materials of Reports of the XII International Conference “Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects”, Kyiv, May 13-16, 2011], Kyiv, VAG [All-Ukrainian Association of Geoinformatics] (CD) (in Ukrainian).

9. Kuz'menko E. D., Zhuravel' O. M., Shtogrin L. V., Chepurna T. B. Prohnozuvannya ekzohennykh heolohichnykh protsesiv [Forecasting of exogenous geological processes] X Mizhnarodna konferentsiya "Heoinformatyka: teoretychni ta prykladni aspekty". Kyyiv, 10-13 travnya 2011 r. [X International Conference "Geoinfor¬matics: Theoretical and Applied Aspects", Kyiv, May 10-13, 2011], Kyiv, VAG [All-Ukrainian Association of Geoinformatics], 2011, (CD) (in Ukrainian).
10. Koval'chuk S. P. Postav' svoj dom pravil'no, (praktika geofizicheskogo metoda EIJeMPZ) [Put your house properly (the practice of geophysical method ENPEMF)], Odesa, Izd-vo "Chernomorec" ["Chernomorec" Publ.], 2003, 112 p. (in Russian).
11. Kuz'menko E. D., Bagrіy S. M., Vdovyna O. P. , Shtogryn M. V., Buchyns'kyy V. A. Kompleks heofizychnykh metodiv prohnozuvannya rozvytku solyanoho karstu v Peredkarpatti [Complex of geophysical methods of forecasting of salt karst in Precarpathians]. Vіsnyk KNU іm. Tarasa Shevchenka. Serіya “Geologіya”, 2003, issue 26–27, pp. 43–50 (in Ukrainian).

12. Cheban V. D. Metod pryrodnoho impul'snoho elektromahhnitnoho polya Zemli. Deyaki aspekty zastosuvannya [Method of Earth's natural pulse electromagnetic field. Some aspects of the application], Geofiz. Zhurn. [Geophysical Journal], 2001. T. 23, no. 4. pp. 112–121 (in Ukrainian).
13. Harhalis N. R. Osobennosti projavlenija estestvennogo impul'snogo jelektromagnitnogo izluchenija na opolznevom sklone [Peculiarities of natural pulsed electromagnetic radiation on landslide slope], Geofiz. Zhurn. [Geophysical Journal], 1994. T. 16, no. 4, pp. 58–61 (in Russian).
14. Burak K. O., Kuz'menko E. D., Bagrіy S. M., Grynіshak M. Ya., Mel'nychenko G. G.  et al. Osoblyvosti heodezychnoho monitorynhu ta prohnozuvannya heotekhnohennoyi dynamiky na shakhtnykh polyakh kaliynykh rodovyshch [Features of geodetic monitoring and forecasting geotechnical dynamics on mine fields potash deposits]. Vіsnyk geodezіyi ta kartografіyi [Bulletin of Geodesy and Cartography], 2014, no. 5, pp. 12–18 (in Ukrainian).

15. Lushсhik A. V., Shvyrlo N. I., Lushсhik A. A., Jakovlev E. A., Kuz'menko E. D., Shtogrin N. V. Ocenka ekspressnymi metodami ekologo-geologicheskoj obstanovki mestorozhdenija kalijnyh solej Stebnik v Predkarpat'e (Ukraina) [Evaluation by the express methods the ecological and geological situation in the potassium salt deposit “Stebnik” in Precarpathians (Ukraine)]. Ekolohiya dovkillya ta bezpeka zhyttyediyal'nosti [Ecology of the environment and life safety], 2001, no. 2, pp. 55–61 (in Russian).

16. Salomatin V. N. Zakonomernosti geologicheskih processov i javlenij, ih svjaz' s impul'snoj elektromagnitnoj emissiej [The regularities of geological processes and phenomena, their relationship with the pulse electromagnetic emission] : diss… d-ra. geol.-min. nauk: 04.00.07 [The dissertation of the doctor (professor) of geological-mineralogical sciences: speciality 04.00.07], Simferopol', 1988, 412 p. (in Russian).
17. Salomatin V. N., Mastov Sh. R., Zashhinskij L. A. Metodicheskie rekomendacii po izucheniju naprjazhennogo sostojanija porod metodom registracii estestvennogo impul'snogo jelektromagnitnogo polja Zemli (EIEMPZ) [Methodical recommendations for the Study of the stress state of rock by recording of Earth's natural pulse electromagnetic field (ENPEMF)], Simferopol' : KIPKS, KOSNIO, 1991, 88 p. (in Russian).
18. Shurovskij O. D., Anikeev S. G., Shamotko V. I., Deshhicja S. A. Geofizicheskij monitoring geologicheskoj sredy dlja reshenija ekologicheskih problem v predelah aglomeracii g. Kalusha [Geophysical monitoring of the geological environment for solving environmental problems within the agglomeration of Kalush], Gornyj zhurnal [Mining Journal], 2013, no. 12, pp. 99–104 (in Russian).
19. Chalikakis K., Plagnes V., Guerin R., Valois R., Bosch F.P. Contribution of geophysical methods to karst-system exploration: an overview. Hydrogeology Journal, 2011, vol. 19, pp. 1169–1180.
https://doi.org/10.1007/s10040-011-0746-x
20. Gendzwill D. J., Stead D. Rock mass characterization around Saskatchewan potash mine opening using geophysical techniques: a review. Canadian Geotechnical Journal, 1992, vol. 29, pp. 666–674.
https://doi.org/10.1139/t92-073
21. Kovin O. Mapping of evaporite deformation in a potash mine using ground penetrating radar: Upper Kama deposit, Russia. Journal of Applied Geophysics, 2011, vol. 74, Issue 2-3, pp. 131–141.
https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2011.04.009
22. Sanfirov I. A., Stepanov Yu. I., Fat'kin K. B., Gerasimova I. Yu., Nikiforova A. I. Shallow geophysical exploration of the Upper Kama Potash Salt Deposit. Journal of Mining Science, 2013, vol. 49, Issue 6, pp. 902–907.
https://doi.org/10.1134/S1062739149060087
23. Van Schoor M. Detection of sinkholes using 2D electrical resistivity imaging. Journal of Applied Geophysics, 2002, vol. 50, pp. 393–399.
https://doi.org/10.1016/S0926-9851(02)00166-0
24. Zhou W., Beck B. F., Adams A.L. Effective electrode array in mapping karst hazards in electrical resistivity tomography. Environmental Geology, 2002, vol.42, pp. 922–928.
https://doi.org/10.1007/s00254-002-0594-z