Influence of near-surface geological inhomogeneities and methods of its relaxation at electrometric investigations

1
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Using the mathematical modelling of electrometric observations over complexes of spin ellipsoids situated on various depths features of their anomalies are investigated on curves of electrical sounding and profiling and methods of effective relaxation of the influence of near-surface inhomogeneities are elaborated.

1. Tarhov A.G., Bondarenko V.M., Nikitin A.A. Principy komplєksirovanija v razvedochnoj geofizike. - M.: Nedra. 1977. - 221 s.

2. Jelektrorazvedka. Spravochnik geofizika / Pod red. A.G. Tarhova. - M.: Nedra, 1980. - 518 s.

3. Harkevich A.A. Bor'ba s pomehami. - M.. Nauka, 1965.

4. Hmelevskoj V.K. Jelektrorazvedka. - M.: Izd-vo MGU, 1980. - 422 s.

5. Sapuzhak O.Ia. Prohramni zasoby doslidzhennia heoelektrychnykh modelei metodom hranychnykh elemetiv // Visnyk Derzhavnoho universytetu "Lvivska politekhnika", "Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii". - Lviv: DU "Lvivska politekhnika", 1998. - №351. - S. 149-154.

6. Giytsko E.. SapuzhakO.. Application of boundaiy element technique to mathematical modelling of 2- and 3-D geoelectric inhomogeneities // Acta geophysica Polonica. - Warszawa: IGF PAN, 2000. - Vol. XLVIII, № 3. - P. 377-394.

7. Sapuzhak Ja.S. Divergentnaja jelektrorazvedka. - Kiev: Naukova dumka, 1977. - 180 s.

8. Sapuzhak O.Ia. Matematychne modeliuvannia metodom hranychnykh elementiv u tryvymirnykh zadachakh heoelektrometrii / Dysertatsiia na zdobuttia vchenoho stupenia kandydata fizyko- matematychnykh nauk za spetsialnistiu 04.00.22 - heofizyka. - Lviv: Karpatske viddilennia Instytutu heofizyky im. S.I. Subbotina NAN Ukrainy, 1999. - 150 s.