Вплив приповерхневих геологічних неоднорідностей та способи його послаблення при електрометричних дослідженнях

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів

За допомогою математичного моделювання електрометричних спостережень над комплексами еліпсоїдів обертання на різних глибинах досліджено особливості їх аномалій на кривих електричних зондувань і профілювання та розроблено способи ефективного придушення впливу приповерхневих неоднорідностей.

1. Тархов А.Г., Бондаренко В.М., Никитин А.А. Принципы комплєксирования в разведочной геофизике. - М.: Недра. 1977. - 221 с.

2. Электроразведка. Справочник геофизика / Под ред. А.Г. Тархова. - М.: Недра, 1980. - 518 с.

3. Харкевич A.A. Борьба с помехами. - М.. Наука, 1965.

4. Хмелевской В.К. Электроразведка. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 422 с.

5. Сапужак О.Я. Програмні засоби дослідження геоелектричних моделей методом граничних елеметів // Вісник Державного університету "Львівська політехніка", "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології". - Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1998. - №351. - С. 149-154.

6. Giytsko E.. SapuzhakO.. Application of boundaiy element technique to mathematical modelling of 2- and 3-D geoelectric inhomogeneities // Acta geophysica Polonica. - Warszawa: IGF PAN, 2000. - Vol. XLVIII, № 3. - P. 377-394.

7. Сапужак Я.С. Дивергентная электроразведка. - Киев: Наукова думка, 1977. - 180 с.

8. Сапужак О.Я. Математичне моделювання методом граничних елементів у тривимірних задачах геоелектрометрії / Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата фізико- математичних наук за спеціальністю 04.00.22 - геофізика. - Львів: Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 1999. - 150 с.