1(3), 2000

In this Number

(24 papers)
Petro Dvulit , N. Shupyaniy
16-23
Yu.M. Horodyskyy, V. H. Kuznietsova, T. A. Klymkovych
112-117
Valentyn Maksymchuk, V. H. Kuznietsova, Yu.M. Horodyskyy, T. A. Klymkovych
117-122
I.P. Moroz, Y. T. Mikhayluyk , O. I. Pidvirnyi, V. I. Shamotko
123-125
Ye. I. Patalakha
142-143