1(6), 2007

In this Number

(17 papers)
V.P. Shljahovyj, V. I. Tregubenko, V.V. Shljahovyj, O.A. Boborykina, V.A. Nasonkin
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2007.01.033
33-40
S. P. Levashov, M. A. Yakymchuk, I. M. Korchahin, M.D. Zhuldaspayev, V.I. Yakubovsky, D. M. Bozhezha
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2007.01.067
67-71
Valentyn Maksymchuk, V. H. Kuznietsova, Andriy Nazarevych, O. Ya. Sapuzhak, Dmytro Malytskyy, O. Kendzera, Serhii Verbytskyi, Yu. T. Verbytskyi
107-113