Results of investigations of induction vectors time changes in the seismoactive Transcarpathian trough

1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The results of long term investigations of induction vectors in the Transcarpathian trough are analyzed. The description of digital magnetovariational data processing and induction vectors calculation algorithm is given. The time relations of anomalous changes of induction vectors and local seismical regimen are analyzed. The direct relation between these phenomena has not been detected, however they are not entirely independent as well.

1. Berdichevskij M.N., Zhdanov M.S. Inter­pretacija anomalij peremennogo jelektro­magnitnogo polja Zemli. - M.: Nedra, 1981. - 328 s.
2. Harin E. P. Izmenchivost' peredatochnyh funkcij jelektromagnitnogo polja Zemli vo vremeni // Geofiz. zhurn. - 1981. - № 3. - S. 16-23.
3. Chen P. F. A search for correlation between time change in transfer functions and seismic actuvity in North Taiwan // J. Gcomagn. Geoelectr. - 1981. -33, № 12. - P. 635-643.
https://doi.org/10.5636/jgg.33.635
4. Zeng X.P., Lin Y.F. The response of ano­malous shortperiod eomagnetic variations to moderate-strong earthquakesin China // J. Earthq. Pred. Res. - 1992. - № 2. - P. 1 OS- 114.
5. Zeng X.P., Lin Y.F., Li D.H. Local Geo­magnetic Anomaly and Earthquake prediction / International Workshop on Seismolectromagnetics. - Tokyo, 1997.-P. 9-13.
6. Zeng X.P., Lin Y.F. et al. Study on electric variations of media in epicentral area by geomagnetic transfer functions // Acta Seismologica Sinica. - 1995. -V. 8, № 3. - P. 413­418.
https://doi.org/10.1007/BF02650569
7. Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuzne­tsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. - Lviv: Yevrosvit, 2001. -306 s.
8. Semenov V.Ju. Obrabotka dannyh magnito­telluricheskih polej. - M.: Nedra, 1985. - 324 s.
9. Horodyskyi Yu.M., Kuznetsova V.H., Maksymchuk V.Iu., Klymkovych T.A. Deiaki rezultata analizu chasovykh zmin vektoriv Vize v seismoaktyvnomu Zakarpatskomu prohyni za danymy tsyfrovykh mahnito- variatsiinykh sposterezhen ta problemy obrobky tsykh danykh // Tezy dopovidei IV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Moni­torynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha", 9-11 zhov­tnia 2003 roku, Ukraina, Kyiv. - Kyiv, 2003. - S. 61-63.
10. Horodyskyi Yu., Kuznetsova V., Klymko­vych T. Deiaki osoblyvosti vektoriv Vize v Zakarpatskomu prohyni ta yikh interpretatsiia // Heodynamika. - 2000. - 1 (3). - S. 112-117.
11. Tektonycheskaia karta Ukraynskykh Karpat. M-b 1:200000 / Red. V.V. Hlushko, S.S. Kruhlov. - 1986.
12. Skovorodkin Ju.P. Izuchenie tektonicheskih processov metodami magnitometrii. - M.: In-t fiziki Zemli AN SSSR, 1985. - 197 s.
13. Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 god / Red. B. G. Pustovitenko - Institut geofiziki im. S.I. Subbotina NAN Ukrainy. - Sіmferopol', 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. - 120 s., 113 s., 148 s., 132 s., 166 s.