Результати досліджень часових змін векторів індукції в Закарпатському сейсмоактивному прогині

1
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

Аналізуються результати багаторічних досліджень рядів векторів індукції в Закарпатському сейсмоактивном прогині. У статті описаний алгоритм обробки цифрових магнітоваріаційних спостережень і обчислення векторів індукції. Порівняні в часі різні прояви аномальних змін векторів індукції з місцевою сейсмічністю. Прямої залежності між активізацією сейсмічного режиму і аномальною поведінкою векторів індукції не виявлено, однак з аналізу не випливає, що ці явища повністю незалежні.

1.  Бердичевский М.Н., Жданов М.С. Интер­претация аномалий переменного электро­магнитного поля Земли. - М.: Недра, 1981. - 328 с.

2. Харин Е. П. Изменчивость передаточных функций электромагнитного поля Земли во времени // Геофиз. журн. - 1981. - № 3. - С. 16-23.

3. Chen P. F. A search for correlation between time change in transfer functions and seismic actuvity in North Taiwan // J. Gcomagn. Geoelectr. - 1981. -33, № 12. - P. 635-643.

4. Zeng X.P., Lin Y.F. The response of ano­malous shortperiod eomagnetic variations to moderate-strong earthquakesin China // J. Earthq. Pred. Res. - 1992. - № 2. - P. 1 OS- 114.

5. Zeng X.P., Lin Y.F., Li D.H. Local Geo­magnetic Anomaly and Earthquake prediction / International Workshop on Seismolectromagnetics. - Tokyo, 1997.-P. 9-13.

6. Zeng X.P., Lin Y.F. et al. Study on electric variations of media in epicentral area by geomagnetic transfer functions // Acta Seismologica Sinica. - 1995. -V. 8, № 3. - P. 413­418.

7. Максимчук В., Городиський Ю., Кузне­цова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. - Львів: Євросвіт, 2001. -306 с.

8. Семенов В.Ю. Обработка данных магнито­теллурических полей. - М.: Недра, 1985. - 324 с.

9. Городиський Ю.М., Кузнецова В.Г., Максимчук В.Ю., Климкович Т.А. Деякі результата аналізу часових змін векторів Візе в сейсмоактивному Закарпатському прогині за даними цифрових магніто- варіаційних спостережень та проблеми обробки цих даних // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції “Моні­торинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”, 9-11 жов­тня 2003 року, Україна, Київ. - Київ, 2003. - С. 61-63.

10. Городиський Ю., Кузнецова В., Климко­вич Т. Деякі особливості векторів Візе в Закарпатському прогині та їх інтерпретація // Геодинаміка. - 2000. - 1 (3). - С. 112-117.

11. Тектоническая карта Украинских Карпат. М-б 1:200000 /   Ред.  В.В. Глушко, С.С. Круглов. - 1986.

12. Сковородкин Ю.П. Изучение тектонических процессов методами магнитометрии. - М.: Ин-т физики Земли АН СССР, 1985. - 197 с.

13. Сейсмологический бюллетень Украины за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 год / Ред. Б. Г. Пустовитенко — Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины. - Сімферополь, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. - 120 с., 113 с., 148 с., 132 с., 166 с.