Mathematical model of generalized geometry of physical space in geophysical problems

2009;
: 97-106
1
SE "Naukanaftogaz" NJSC "Naftogaz Ukrainy"
2
Lviv State University of Life Safety; Scientific-Research Institute "Naukanaftogaz", Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine)

In the article, conclusion and research of the primary mathematical object of the generalized geometry, named – equation of the Gaussian line are considered. Equation unites the mathematical objects of differential, integral and Euclid geometries. Research of this equation by the numerical methods of small finite elements is examined. The equation’s properties reveal the quality change of the line at consideration of differentinitial conditions, time and space step of discretization. It is set that taking into account the theory of power metamorphism, the generalized law of energy conservation, change, transfer and energy pack, equation of the line model the stochastic motion.

 1. Venkov B.A. Yzbrannыe trudы. Yssledovanye po teoryy chysel. – M.: Nauka, 1981. – 448 s.
 2. Vladymyrov V.S. Uravnenyya matematycheskoy fyzyky. – M.: Nauka, 1971. – 512 s.
 3. Dudlya M.A., Karpenko V.M., Hrynyak O.A. Tszyan Hoshen. Avtomatyzatsiya protsesu burinnya. – Dnipropetrovs'k: Natsional'nyy hirnychyy universytet. – 2005. – 207 s.
 4. Kamke Э. Spravochnyk po obыknovennыm dyf-ferentsyal'nыm uravnenyyam. – M.: Myr, 1971. – 576 s.
 5. Karpenko V.M. Fundamental'ni zakony enerhe-tychnoho metamorfizmu // Nauk. visnyk NHAU. – 2000. – #5. – S. 74–75.
 6. Karpenko V.M. Fundamental'ni zakony enerhe-tychnoho metamorfizmu v sutsil'nykh sere-dovyshchakh z pruzhnymy vlastyvostyamy // Ma-terialy 6-oyi Mizhnarodnoyi naukovo-praktych-noyi konferentsiyi “Nafta i haz Ukrayiny – 2000”. – Ivano-Frankivs'k: Fakel. – 2000. – Tom 2. –S. 290.
 7. Karpenko V.M., Starodub Yu.P. Kontseptsiya meto-du enerhetychnoho analizu rukhu elementar-nykh ob"yektiv litosfery Zemli. // Visnyk LNU im. I. Franka. Seriya heolohichna. – 2006. – Vyp. 20. – S. 8–23.
 8. Karpenko V.M., Starodub Yu.P. Funktsiya deter-minovanoyi ymovirnosti u doslidzhennyakh bu-dovy Zemli heofizychnymy metodamy // Heoin-formatyka. – 2007. – #4. – S. 31–39.
 9. Karpenko V.M. Starodub Yu.P. Rivnyannya Haus-sovoyi liniyi na poverkhni. – Visnyk L'viv. un-tu. Seriya prykladna matematyka. Vyp. 14. – 2008. – S. 9–25.
 10. Samarskyy A.A. Teoryya raznostnыkh skhem. – M.: Nauka, 1977. – 656 s.
 11. Starodub Yu.P. Pryama dynamichna zadacha sey-smiky dlya vyvchennya budovy zemnoyi kory. –L'viv: Svit, 1998. – 164 c.