Modeling of the phone temperature fields of DDH

2009;
: 91-96
Authors:
1
Poltava gravimetric observatory of the Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Using facts of rifting origin and development of Dneprovsko-Donetsky hollow (DDH), it was carried out  computer modeling of the phone temperature fields of the earth crust in the cross sections of Chernigov, Poltava and Harkov megablocks of DDH. It was showed, that visible distinctions of the temperature fields were fixed in the lower and middle parts of the crust, in the upper part, starting from 10 km layer, temperature fields were differed very little. Also the contribution of radioactivity, from 6 km layer consisted of approximately a third part of the near surface common phone temperature field. The temperature conditions in basalt layers of the lower crust demonstrated increasing of probability of the forming derivatives of eclogite metamorphism in the south-east direction. The comparison of the obtained results with the temperature measurements data in the upper crust part supports rifting origin theory of DDH

 1. Ayzenberh D.E., Perchenko O.Y., Brazhnyko-va N.E. Heolohyya y neftehazonosnost' Dne-provsko-Donetskoy vpadynы. Stratyhrafyya. – Kyev: Nauk. dumka, 1988. – 147 s.
 2. Artyushkov E.V., Batsanyn S.F. Ob yzmenenyy teplovoho rezhyma zemnoy korы, svyazannoho s podkhodom k eё nyzhney hranytse anomal'-noy mantyy // Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zem-ly. – 1984, N 12. – S. 3–9.
 3. Arkhanhel'skyy A.D. Heolohycheskoe stroenye SSSR: Evropeyskaya y Sredneazyat·skaya chas-ty. – M: Hos. nauch.-tekh. heol.-razved., 1932. – 425 s.
 4. Havrysh V.K. Rol' hlubynnыkh razlomov v for-myrovanyy lokal'nыkh struktur Dneprov-sko-Donetskoy vpadynы (ryftohena) // Heol. zhurn. – 1965, vыp. 6. – S. 13–23.
 5. Havrysh V.K., Zabello H.D., Ryabchun L.M. Heolo-hyya y neftehazonosnost' Dneprovsko-Do-netskoy vpadynы. Hlubynnoe stroenye y heotektonycheskoe razvytye. – Kyev: Nauk. dumka, 1989. – 208 s.
 6. Hordyenko V.V., Usenko O.V. Protsess ryftohe-neza na prymere hertsynskoho Dneprovsko-Donetskoho ryfta // Heofyz. zhurn. – 2002. – 24, N 4. – C. 42–59. https://doi.org/10.1097/01.COT.0000289559.82626.0b
 7. Dortman N.B. Fyzycheskye svoystva hornыkh po-rod y poleznыkh yskopaemыkh (petrofyzyka). Spravochnyk heofyzyka. – M: Nedra, 1976. – 527 s.
 8. Ystomyn A. N., Evdoshchuk N.Y. Heodynamycheskye uslovyya formyrovanyya Dneprovsko-Donets-koy vpadynы // Heofyz. zhurn. – 2002. – 24, N 6. – S. 143–155.
 9. Lubkov M.V. Opredelenye statycheskykh chysel Lyava y Shyda metodom konechnыkh эlementov // Heofyz. zhurn. – 2004. – 26, N 6. – S. 147–150.
 10. Obraztsov Y.F., Savel'ev L.M., Khazanov Kh.S. Metod konechnыkh эlementov v zadachakh stroytel'noy mekhanyky letatel'nыkh appa-ratov. – M.: Vыsshaya shkola, 1985. – 329 s.
 11. Teylor S.R., Mak-Lennan S.M. Kontynental'-naya kora, ёё sostav y эvolyutsyya. – M.: Myr, 1988. – 383 s.
 12. Usenko O.V. Teplovoy potok y sovremennaya ak-tyvyzatsyya Donetskoho basseyna (po novыm dannыm) // Heofyz. zhurn. – 2002. – 24, N 5. – S. 102–111.
 13. Shat·skyy N.S. Yzbrannыe trudы. – M: Nauka, 1964. – 720 s.