Prognosis of geological medium of the Earth crust on materials of DSS and petrophysical thermobaric research of the mineral matter

2009;
: 67-75
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

Some features of methodical means of petrovelocity thermobaric modeling have been considered. Аn example of the construction of a deep petrovelocity model of a crust part of the Ukrainian Shield is given and analysed.

 1. Korchin V.A., Burtny P.A., Karnaukhova E.E. Thermobaric Petrostructural Modelling of the Earth"s Crust and the Nature of some Seismic Boundaries // 12 International Symposium on Deep Structure of the Continents and their Margins. September 24-29, 2006. – Shonan Village Centre, Hayama, Japan. – IMC-P05.
 2. Korchin V.A., Burtnyi P.A., Karnaukhova E.E. Regional deep petrovelocity modeling of the crust according to the data of PT-experiments // Journal of the Balkan Geophysical Society. – 2005. – V.8. – Supp l.1. – P. 557–560. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.26.P5-01
 3. Lebedev T.S., Korchin V.A Burtny P.A. Petrove-locity FT-modeling and elastic inhomogeneity of the lithosphere // High-Pressure Science and Technology. Pt 2. – New York: AIP PRESS. Amer. Inst. Physics, 1994. – P. 783–786. https://doi.org/10.1063/1.46216
 4. Korchyn V.A., Burtnыy P.A., Karnaukhova E.E. Porodы hranulytovoho kompleksa: ykh upru-hye parametrы y prohnoz rasprostranenyya v zemnoy kore Ukraynskoho shchyta // Heofy-zycheskyy zhurnal. – 2007. – 29, # 3. – S. 99–109.
 5. Korchyn V.O., Burtnyy P.O., Karnaukhova O.Ye. Zv"yazok termobarychnoyi zony nyz'kykh sey-smichnykh shvydkostey u zemniy kori z hly-bynnymy heolohichnymy protsesamy // Zb. nauk. prats': «Enerhetyka Zemli, yiyi heoloho-ekolohichni proyavy, naukovo-praktychne vykorystannya». – Kyyiv: VPTs «Kyyivs'kyy universytet», 2006. – S. 99–103.
 6. Lebedev T.S. Korchyn V.A., Savenko B.Ya., Sha-poval V.Y., Shepel' S.Y, Burtnыy P.A. Petrofyzycheskye yssledovanyya pry vыso-kykh RT-parametrakh y ykh heofyzycheskye pry-lozhenyya. – Kyev: Nauk. dumka, 1988. – 248 s.
 7. Lebedev T.S., Korchyn V.A., Burtnыy P.A. Heo-fyzycheskye prylozhenyya rezul'tatov RT-yzuchenyya upruhykh kharakterystyk hornыkh porod // Svoystva y sostoyanye myneral'noho veshchestva v nedrakh Zemly. – M: Nauka, 1989. – S. 56–72.
 8. Lebedev T.S., Korchyn V.A., Burtnыy P.A. No-vыe aspektы heofyzycheskoho prylozhenyya rezul'tatov termobarycheskykh yssledovanyy upruhykh svoystv hornыkh porod // Heofyz. zhurn. – 1987. – 9, # 2. – S. 55–69.
 9. Lebedev T.S., Korchyn V.A., Burtnыy P.A. Pe-troskorostnыe modely zemnoy korы rayona Yuzhno-Ukraynskoy AЭS y nekotorыkh smezh-nыkh terrytoryy // Heofyz. zhurn. – 1994. – 16, # 3 – S. 24–38.
 10. Lebedev T.S., Korchyn V.A., Burtnыy P.A., Kor-neychyk H.N., Pankratov Y.N., Nykolen-ko K.Y., Kornyenko A.Y. Petroskorostnыe modely zemnoy korы tsentral'noy chasty Ukraynskoho shchyta. Ch. 1–3 // Heofyz.zhurn. –1995. – 17, # 4. – S. 13–22; # 5. – S. 30–37; # 6. – S. 14–21.
 11. Lebedev T.S., Korchyn V.A., Savenko B.Ya., Sha-poval V.Y., Shepel' S.Y. Fyzycheskye svoy-stva myneral'noho veshchestva v termoba-rycheskykh uslovyyakh lytosferы. – Kyev: Nauk. dumka, 1986. – 200 s.
 12. Lebedev T.S., Korchyn V.O., Burtnыy P.O. Hlu-bynnoe petroskorostnoe modelyrovanye zemnoy korы Sredneho Pobuzh'ya (Ukrayna) // Heofyz.zhurn. – 1999. – 21, # 1 – S. 64–84.