Detailed geodynamic model of Penol fault (Antarctic Peninsula) on the base of geodetic measurements and geological-geophysical data

2010;
: 5-9
https://doi.org/10.23939/jgd2010.01.005
Received: October 28, 2010
1
Lviv Polytechnic National University
2
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Detailed geodynamic model of lithosphere of Ukrainian Antarctic station “Academic Vernadskyy” area is given which is made on the basis of processing of results of GPS-measurements and the geologo-geophysical data taken during the works of 8th and 10th Ukrainian Antarctic Expeditions. The local and regional components of geodynamic influence on investigated territory tectonics are picking out.

 1. 1. Bakhmach P.H., Hlotov V.M., Ladanovs'kyy Yu.V. ta in. Heodynamichna merezha Arhentyns'kykh ost-roviv, prylehlykh do ukrayins'koyi antarktychnoyi stantsiyi "Akademik Vernads'kyy" // Ukrayins'kyy antarktychnyy zhurnal. - 2003 - #1. - C. 149-150.
  2. Bakhmutov V. Heolohycheskyy obzor arkhypelaha Ar-hentynskye ostrova y prylehayushchykh terrytoryy Antarktycheskoho poluostrova // Byuleten' Ukrayins'koho Antarktychnoho Tsentru. - 1998. - # 2. - S. 77-84.
  3. Bakhmutov V. Heolohycheskoe stroenye y paleomah-nytnыe yssledovanyya v zapadnoy Antarktyke (rayon Arhentynskykh ostrovov) y ykh znachenye dlya paleotektonycheskykh rekonstruktsyy Antar-ktycheskoho poluostrova // Byuleten' Ukra-yins'koho Antarktychnoho Tsentru - 2002. - # 4. - S. 11-24.
  4. Tretyak K. Kul'chyts'kyy A., Holubinka Yu. (2006a) Heodynamichni doslidzhennya tektonichnoho rozlomu protoky Penola (Antarktychnyy pivostriv, arkhipelah Arhentyns'ki ostrovy) // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. - 2006. - II (12). - S. 134-140.
  5. Tretyak K., Kul'chyts'kyy A., Holubinka Yu. (2006b) Heolohichna interpretatsiya suchasnoyi dynamiky Antarktychnoyi tektonichnoyi plyty // Heodeziya, kartohrafiya i aerofotoznimannya. - 2006. - # 67. - S. 24-30.
  6. Tretyak K., Romanyshyn I., Holubinka Yu. Do pytannya vyznachennya ekstsentrysytetu fazovoho tsentra anteny GPS-pryymacha // Heodeziya, kar-tohrafiya i aerofotoznimannya. - 2002. - # 62. - S. 87-96.
  7. Deitrich R., Dach R. at all. ITRF coordinates and plate velocities from repeated GPS campaigns in Antarctica - an analysis based on different individual solutions // Journal of Geodesy. - 2001. - №74. - C. 756-766.
  https://doi.org/10.1007/s001900000147
  8. Geological map of the Southern Graham Land. - 1:500000 / BAS (500G) // Cambridge British Antarctic Survey. - 1981.
  9. Larter R., Barker P. Effects of ridge crest-trench interaction on Antarctic-Phoenix spreading: Forces on a young subduction plate // Journ. Geophys. Res. - 1991. - № 96. - С. 19, 583-19, 607.
  https://doi.org/10.1029/91JB02053
  10. Maksymchuk V., Kuznetsova V., Chobotok I. at all. First results of tectonomagnetic investigations at Akademik Vernadsky station // Бюлетень Українського Антарктичного Центру. - 2002. - №4. - С. 197-201.
  11. Yegorova T. , Bakhmutov V., Gobarenko V. at all New insight into the deep structure of Antarctic Peninsula continental margin by methods of 2D gravity/magnetic modeling and 3D seismic // Український антарктичний журнал. - 2009. - № 8. - C. 67-87.Geophys. Res. - 1991. - № 96. - С. 19, 583-19, 607.
  https://doi.org/10.33275/1727-7485.8.2009.434

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => LkfBnTzjZYaf0uO2mFKC6dp-_Fm18j4npK-fAD5jVwg [:db_insert_placeholder_1] => LkfBnTzjZYaf0uO2mFKC6dp-_Fm18j4npK-fAD5jVwg [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:7852;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 17:01:34.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679925694 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).