Modeling of earthquakes sources by using of theoretical seismograms

2010;
: 77-80
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

The propagation of seismic waves in homogeneous halfspace is considered in this paper. The source is represented by seismic moment tensor. It is shown that the eigenvalue and eigenvectors problem can be used for seismological problems.

  1. Aki K., Richards P. Kolichestvennaya seysmologiya. Teoriya i metodyi. – M.: Mir, 1983. – 520 s.
  2. Malitskiy D.V. Reshenie pryamoy dvumernoy zada-chi teorii rasprostraneniya voln na osnove rekurrentnogo podhoda // Geofiz. zhurn. – 1994. – # 4. – S. 62–64.
  3. Malyts'kyy D. V. Osnovni pryntsypy rozv"yazannya dynamichnoyi zadachi seysmolohiyi na osnovi re-kurentnoho pidkhodu // Heofiz. zhurn. – 1998. – # 5. – S. 96–98.
  4. Malyts'kyy D.V., Pak R.M. Vykorystannya reku-rentnoho metodu dlya rozv"yazannya zadach sey-smolohiyi // Heofiz. zhurn. – 2004. – # 6. – S. 168–173.
  5. Malyts'kyy D.V., Pak R.M., Kozlovs'kyy E.M., Muyla O.O., Khytryak O.I. Poshyrennya seysmich-nykh khvyl' u  sharuvatomu  seredovyshchi:  chyslovi metody rozrakhunku khvyl'ovoho polya // Heodynamika. – 2007. – # 1(6). – S. 72–80.
  6. Molotkov L. A. Issledovanie rasprostraneniya voln v poristyih i treschinovatyih sredah na osnove effektivnyih modeley Bio i sloistyih sred. – M.: Nauka, 2001. – 348 s.
  7. Pak R.M., Modelyuvannya khvyl'ovoho polya, zbudzhe-noho hlybynnym dzherelom u vertykal'no-neodnoridnomu seredovyshchi // Heofiz. zhurn. – 2005. – # 5. – S. 887–894.
  8. Kennet B.L.N. The seismic wavefield // University Press, Cambrige. – 2001. – 370 p.
  9. Müller G. The reflectivity method: a tutorial // Geophys. J. – 1985. – № 58. – P. 153–174.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => DA4qKKLnnkT_GKZ3aDAh9YF5JNE8EE_9aqLBrkQ6Dvg [:db_insert_placeholder_1] => DA4qKKLnnkT_GKZ3aDAh9YF5JNE8EE_9aqLBrkQ6Dvg [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:7937;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 17:27:54.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679927273 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).