Elastic properties of rock-collectors

2011;
: 251-253
1
Taras Shevchenko National University of Kyiv
2
Taras Shevchenko National University of Kyiv
3
Taras Shevchenko National University of Kyiv
4
Taras Shevchenko National University of Kyiv

The elastic constants are appraised sandstones of Volino – Podolskiy region, which testify that elastic symmetry is orthorhombic. The anisotropy parameters of rock-collectors are explored from the ultrasonic results measurements of elastic wave velocities. The method of measurings of anisotropy parameters of elastic wave velocities is offered for non-destructive control of structure of sandstones.

  1. Vyzhva S.A. Heofizychnyi monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv. – K.: Obrii, 2004. – 236 s.
  2. Prodaivoda H.T., Vyzhva S.A., Bezrodna I.M., Prodaivoda T.H. Heofizychni metody otsinky produktyvnosti kolektoriv nafty i hazu. – K.: VPTs ”KU”, 2011. – 367 s.
  3. Lukiienko O.I. Strukturna heolohiia. – K.: KNT, 2008. – 350 s.
  4. Kuznecov O.L., Simkin O.L., Chilingar Dzh. Fizicheskie osnovy vibracionnogo i akusticheskogo vozdejstvij na neftegazovye plasty. M.: Mir, 2001. – 260 s.a