Results of long-term tectonomagnetic investigations in the Carpathians

2011;
: 131-133
1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The main results of tectonomagnetic investigations application for recent geodynamics and earthquakes prediction problems solution in the Carpathians region are shown.

  1. Kuznietsova V.H., Maksymchuk V.Iu., Horodys­kyi Iu.M. Tektonomahnitni doslidzhennia v seismoaktyvnomu Zakarpatskomu prohyni // Heofyzycheskyi zhurnal, № 5, 2001, T. 23. – C. 108-119.
  2. Kuznecova V.G., Maksimchuk V.E., Goro­dyskij Ju.M., Klimkovich T.A. Izuchenie svjazi anomal'nyh jeffektov v geomagnitnom pole s sejsmicheskim rezhimom Karpat // Fizika Zemli, № 3, 2005. – S.61-67.
  3. Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M., Kuznie­tsova V.H. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. – Lviv: Yevrosvit, 2001, – 308 c.
  4. MaksymchukV.Iu., Kuznietsova V.H., Verbytskyi  T.Z. ta inshi. Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat. Kyiv.: Nauk. dumka, 2005. – 256 s.