About the necessity of modernization of Ukraine gravimetric network

2012;
: pp. 34-37
https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.034
Received: December 14, 2012
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The current state of the existing fundamental gravimetric network and the gravimetric networks of 1st and 2nd classes of Ukraine is considered. The necessity of creation of high-precision gravimetric system of Ukraine with a corresponding density of points and the average distance between them is substantiated. The recommendations for modernization the existing network and for completion the gravimetric survey on the Ukraine area in the scale of 1 :  50   000 is given.

1. Antonov V.O. Proekt na vykonannia heofizychnykh robit po zberezhenniu i vidnovlenniu Derzhavnoi opornoi hravimetrychnoi merezhi I i II klasu (tytul 231/03). – Dnipropetrovsk, 2003.

2. Dvulit P.D. Hravimetrychna merezha Ukrainy: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku // Heodynamika. – 2009. – № 1(8). – S. 44–46.

3. Dvulit P.D, Yentin V.O., Kucher O.V. Rozvytok Derzhavnoi hravimetrychnoi merezhi Ukrainy yak prio-rytetna skladova prohramy iz problem mineral¬no-syrovynnoho zabezpechennia krainy // Mineralni resursy Ukrainy – 2010. – № 2. – S. 5–6.

4. Dvulit P.D., Kucher O.V. Osnovni napriamky rozvytku Derzhavnoi hravimetrychnoi merezhi Ukrai¬ny // Visnyk heodezii ta kartohrafii. – 2009. – 

№ 6. – S. 11–13.

5. Dvulit P.D., Savchuk S.H. Hravitatsiine pole Zemli ta rozvytok fundamentalnoi heodezychnoi me¬rezhi Ukrainy // Visnyk heodezii ta kartohrafii. – 2002. – № 2. – S. 10–12.

6. Sydorenko H.S., Miroshnychenko O.M., Kucher O.V., Zaiets I.M. Problemy dosiahnennia vysokoi tochnosti vymiriv pry pobudovi hravimetrychnoi merezhi // Visnyk heodezii ta kartohrafii. – 2006. –№ 5. – S. 10–16.

7. Sossa R. Stan i perspektyvy rozvytku topohrafo-heodezychnoi ta kartohrafichnoi diialnosti v Ukraini // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. – 2006. – S. 18–30.