2(13), 2012

Recommended by the Academic Council of the Lviv Polytechnic National University (protocol № 5–1(119) 28.12.2012.

Submitted at the meeting of the editorial board of the collection 20.12.2015.

In this Number

(19 papers)
Alexander N. Marchenko, Kornyliy Tretyak, N.P. Yarema, Bohdan Dzhuman, I.S. Sidorov
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.018
pp. 18-27
Andriy Nazarevych, Z.I. Liubinetskyi, A. Yu. Mykyta, L.M. Karataieva, M.O. Melnyk, Dmytro Malytskyy, V. P. Mezentsev, Lesya Nazarevych, Yu. P. Koval
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084
pp. 84-89
Yu. P. Starodub , V.M. Karpenko, V. M. Stasenko, M. S. Nikoriuk, Оlena Karpenko, V. L. Rybchak
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.095
pp. 95-105
Valentyn Maksymchuk, D. N. Liashchuk, R. H. Vovchenko, V. H. Kuznietsova
рp. 129-132