Academician Volodymyr Oleksandrovych Selskyy – founder of Ukrainian geophysics (to the 130th anniversary of birth)

2012;
: рp. 129-132
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
SGE «Ukrgeofizika»
3
Ivan Franko National University of Lviv
4
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

None

1. Vyzhva S.A., Hryshchuk P.I. Do 60-richchia kafedry heo¬fizyky Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka // Heofiz. zhurn. – 2005. – T. 27, № 2. –S. 318–327.

2. Vovchenko R.H., Furman V.V., Holubichko O.M. Z istorii heofizychnykh doslidzhen u Lvivskomu natsionalnomu universyteti im. I. Franka // Visnyk LNU, seriia heolohichna, vyp.17. – Lviv. – 2003. – S. 170–176.

3. Liashchuk D.N. Akademik Volodymyr Oleksandrovych Selskyi – osnovopolozhnyk ukrainskoi heo-fizyky // Pratsi NTSh, sektsiia heolohiia, heofizy¬ka.– Lviv. – 1997. – T.1. – S. 186–190.

4. Prodaivoda H.T. Vydatnyi vklad akademika V.O. Selskoho u stanovlennia i rozvytok heofizychnoi nauky i osvity v Ukraini // Heofyz. zhurn. – 2003. – T. 25. № 6.– S. 125–128.

5. Subbotin S.I. Pamjati Vladimira Aleksandrovicha Sel'skogo // Mineralogicheskij sbornik L'vovskogo geologicheskogo obshhestva. – 1951. – № 5.– S. 375–376