Peculiarities of magnetic field’s dynamic in Carpathian foredeep

2013;
: pp. 222 - 224
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.222
Received: August 02, 2013
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of the NAS of Ukraine

The results of the study of temporal variations of local magnetic field in the Carpathian foredeep are presented. Local dynamic anomalies from 2 to 7 nT per year coincide with deep regional faults and marginal parts of tectonic zones and subzones and hydrocarbons deposits.

1.    Maksimchuk V.E., Gorodyskij Ju.M., Kuznecova V.G., Orljuk M.I., Pashkevich I.K. Tektonomagnitnye issledovanija na jugo-zapadnoj okraine Vostochno-Evropejskoj platformy // Geodinamicheskie issledovanija v Ukraine. Sb.nauch.tr./NAN Ukrainy, In-t. geof. im. S.I. Subbotina, Kiev. − 1995. − S. 18-23.
2.    Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznietsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. Lviv: Yevrosvit. − 2001. − 306 s.
3.    Chobotok I.O., Kuderavets R.S., Tymoshchuk V.R. Doslidzhennia anomalnoho mahnitnoho polia ta yoho dynamiky nad naftohazovymy rodovyshchamy Bilche-Volytskoi zony // Heodynamika 2 (11) 2011, Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”.– S. 326-328.