Results of component measurements of the Earth’s magnetic field at repeat stations of the Ukrainian network during 2005-2010

2013;
: pp. 219 - 221
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.219
Received: August 01, 2013
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Subbotin Institute of Geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Ukrainian State Geological Institute
4
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
5
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
6
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

The results of the component measurements of geomagnetic field at repeat stations of the new Ukrainian network during 2005-2010 are presented. For the first time, maps of the secular variations of all components of the Earth’s magnetic field (D, I, X, Y, Z, H, T) have been compiled for the territory of Ukraine, along with the catalogue of their values for the epoch of 2010.5. Magnetic declination D has been mapped within the territory of Ukraine for the epoch of 2010.5, the maps useful in navigation and cartography.

1.    Horodyskyi Yu. Pro reduktsiiu elementiv zemnoho mahnetyzmu na punktakh vikovoho khodu // Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha // Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. (Kyiv, veresen 2007). – K., 2007. – S. 59-60.
2.    Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznietsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. – Lviv: Yevrosvit, 2001. – 308 s.
3.    Maksymchuk V., Trehubenko V., Horodyskyi Yu., Orliuk M. Vyvchennia vikovoho khodu heomahnitnoho polia v Ukraini: stan ta problemy // «PRYKLADNA HEOLOHIChNA NAUKA SOHODNI: ZDOBUTKY TA PROBLEMY». Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii, prysviachenoi 50-richchiu stvorennia UkrDHRI. 5-6 lypnia 2007 r. Kyiv-2007. – C.105-106.
4.    Janovskij B.M. Zemnoj magnetizm. – Leningrad: Nauka, 1978. – 580 s.