Marmarosh massif in Ukraine and holy cross mountains in Poland – the rootless allochthonous tectonic structures

2014;
: pp. 95-100
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.095
Received: March 30, 2014
1
DP “Naukanaftohaz”, Ivan Franko National University of Lviv
2
Ivan Franko National University of Lviv

Objective: The objective of this study is the investigation of the geological structure of the unique Holy Cross Mountains, located at the territory of Poland and also the unique area of the Marmarosh Massif in Ukraine, whose geodynamic conditions of forming have been studied by the authors earlier. Methods: Based on literature sources the geological structure of the Holy Cross Mountains and surrounding territories, stratigraphic occurrence of deposits, their lithological characteristics and tectonic setting have been considered. Results of investigations: Paleozoic deposits of the Holy Cross Mountains have more similarity with the Paleozoic rocks of Scandinavia and Great Britain, that is with the deposits of the margin of the East- European platform, than with the Paleozoic deposits of the closer located territories. Extension of Cambrian deposits to the territory of the Polish lowland is not confirmed. Ordovician deposits are correlated in detail with the classic British and Scandinavian sections. On the base of paleomagnetic and paleontological data Polish investigators highlight the close vicinity in Early Ordovician of the Holy Cross Mountains and the margin of Baltica. The special attention attracts the existence of crystalline rocks (ophiolites) in Cambrian, Silurian and Devonian. These are the diabase intrusions with width from 20 cm to 40 m in the middle of Cambrian, Silurian and Devonian rocks, formed during the Caledonian tectogenesis and formation of which in the present location of the mountains it is impossible to substantiate. Based on a comparison with the similar phenomenon of the ophiolites occurrence in the Marmarosh Massif as well as the revealing of the impossibility of forming of the Holy Cross Mountains in their present-day location, their rootless allochthonous development, resulting from shifting southwards during the huge phase of  the Alpine folding at the Paleogene-Neogene boundary, is stated. In Miocene in the region of the Holy Cross Mountains already in their present-day location the marine terrigenous molasse has deposited, forming the so called “bays”. Scientific novelty:  the Holy Cross Mountains are the rootless allochthonous tectonic structure, thrust southwards during the Alpine folding at the Paleogene-Neogene boundary. Practical value: In the underthrust of the Holy Cross Mountains the discovery of mineral resources, first of all oil and gas, is possible.

 1. Zinovenko G. V. Paleookean Yapetus i korelyatsiya geologicheskikh sobytiy na zapade Vostochno-Evropeyskoy platformy [Paleo ocean Yapetus and correlation of geologic events in the west of Eastern European platform] // Litosfera 1994 no.1.-pp. 107-117
 2. Krups'kyy Yu., Marusyak V. Heodynamichni umovy formuvannya Marmaros'koho krystalichnoho masyvu u Skhidnykh Karpatakh [Geodynamic conditions of formation of Marmarosh crystalline massif in Eastern Carpathians] // Heodynamika. 2011. no. 1 (10), pp. 71-74.
 3. Lyashkevich Z., Medvedєv A., Krups'kiy Yu. Tektono-magmaticheskaya evolyutsiya Karpat [Tectono-magmatic evolution of Carpathians ]-Kyiv: Nauk. dumka, 1995.132 p.
 4. Khain V. E., Lomize M. G. Geotektonika s osnovami geodinamiki. [Geotectonics with fundamentals of geodynamics ]-M.: Moskovs'kogo un-ta. 1995. 243 p.
 5. Baran U., Jawor E., Jawor W. Rozpoznanie geologiczne i wyniki prac poszukiwawczych za weglowodorami w zachodhej czesci polskich Karpat [Geological study and results of prospecting works for hydrocarbons in the western part of the Polish Carpathians ] Przeglod geologiczny, 1997. vol. 45. no. 1. pp. 66-76.
 6. Baran U., Jawor E. Warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach miocenu i dalsze perspektywy poszukiwan w strefie Tarnow-Pilzno [Conditions of natural gas accumulation in Miocene sequence and further prospecting in the area of  Tarnow-Pilzno] Nafta-Gaz.-1994.no. 4. pp. 133-143.
 7. Stanislav Bukovy, Stefan Cebulok,  Andrzej Grocholski i in.  Budova  geologicżna Polski [Geological structure of Poland] 1968. Vol.1. Stratygrafia, czesc 1, prekambr i paleozoik, Wyd-vo  Geologiozne, Warszawa,. 616p.
 8. Marcin Barski, Maciej Bąbel, Ewa Głowniak i in. Gory Swięntokrżkie. 25 najważniejszych odsłonięc geologicznych [Holy Cross Mountains, 25 main geological outcrops. Scientific editor Stanisław Skompski.] Redakcja naukowa Stanisław Skompski. Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii, Warszawa, 2012.160 p
 9. Jarosinski Marek. Rozwarstwienie wspołczesnego pola naprężen w zachodniej częsci polskich Karpat zewnętrznych. Przegląd Geologicżny [Dissection of the present-day stress field in the western part of the Polish Outer Carpathians] Przegląd Geologicżny. vol. 45, no 8, 1997. pp. 768-776.
 10. Karnokowski P. Stan i perspektywy rozwoju geologii naftowej w Polsce [Condition and prospectives of evolution of oil geology in Poland] Technika poszukiwan geologicznych. Geosynoptyka i geotermia. 1990. no.3-4. pp. 1-5
 11. Krzywiec P., Jochym P. Charakterystyka miocenskiej  strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wynikow  modelowan ugiȩcia litosfery [Characteristics of  the area of the Miocene subduction of the Polish Carpathians on the base of the lithospheric arc modelling] Prezegląd Geologiczny, vol. 45, no 8, 1997 pp. 785-792.
 12. Konon А. Regionalizacja tektoniczna Polski-Gory Swięntokrzyskie i regiony przyległe. [Tectonic regioning of Poland-Holy Cross Mountains and adjacent regions] Przegląd Geologiczny, vol 56, no 10, 2008. pp. 921-926.
 13. Książkiewicz M., Oberc J., Pożarski W. Geology of Poland. [Geology of Poland] Volume IV tectonics. Publishing House wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1997. 718 p.
 14. Moryc W. Budowa geologiczna utworow podloza miocena w rejonie Sedziszyw Mlp.-Rzeszyw i ich perspektywicznosc [Geological structure of the deposits of Miocene basement in the region of Sedziszyw Mlp.-Rzeszyw and their prospects] Nafta-Gaz.-1992. no.9–10. pp. 205-223.
 15. Stupka O., Mizersky W. Uwagi o wplywie struktury przedpola na formowanie sią frontu nosunec plaszczowinowycho [Influence of forelend structure on nappe formetion] // Przeglond Geologiczny, 2007, vol. 55. no. 5