Some peculiarities of seismisity Transcarpathians

2014;
: pp. 139-149
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.139
Received: December 18, 2014
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Department of seismicity of the Carpathian region of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Aim. Investigations of Carpathians backdeep seismicity peculiarities and their correlation with fault-block structure of the crust. Methodology. For the analysis of Transcarpathians seismicity were used instrumental seismological observations in Carpathian network during 2001-2012 years. Was done a comparison of earth¬quake epicenters maps with fault-block structure of the region, distribution of earthquakes hypocenter depth had been analyzed. Analysis of seismic faults of Transcarpathian deep was completed. Changes of the average number of earthquakes and their total seismic energy allocated during 2001-2012 years were investigated. The relationship of spatio-temporal seismicity distribution with tectonics in the Carpathians backdeep as analyzed. Results. Seismic spatio-temporal peculiarities in the Transcarpathians during 2001 – 2012 yrs. were investtiga¬ted. It was established that the highest seismic activity in the period under review was characterized for the Transcarpathian and Pannonian faults in areas where there have been notable earthquakes near the city Beregove (23.11.2006, K = 12.1, M = 4.2) and the village Uglya (14.12.2010, K = 9.7 M = 3.2). This seismicity was defined in the Central zone faults too. Among transverse faults in the level of seismic activity are allocated La¬toritskiy, Borzhavskiy, Vynohradiv, Oashsky faults, Tyachyv lineament and their crossing nodes with Carpa¬thians and Pannonian deep faults. In the distribution of earthquake focusses with depth in the Transcarpathian basin revealed three floors (levels) concentrations: thickness of the sedimentary layer and foundation to the depth of the granite layer (2-10 km), upper basalt layer (15-22 km) and layer near the Moho surface (25-35 km). A general conclusion that the seismicity of Transcarpathian foredeep is defined by the Carpathian folded structure of micro-plates ALKAPA and Tisza-Dacia was done. Scientific novelty. Was done the analysis of spatio-tempo¬ral distribution of earthquakes with energy class 7 – 12 on the base of instrumental observations during 2001 – 2012 years and showed their correlation with fault-block structure of the crust. The features of the distribution of earthquake focusses with depth in the Transcarpathian deep fault zone were investigation. It is shown that the Transcarpathian fault appears as a subvertical zone and marked origins of earthquakes at depths from 2-3 km to 30-35 km (Moho surface). Practical meaning. The peculiarities of spatio-temporal distribution of earthquake hypocenter due to their fault-block structure of the crust can be used for the study of seismic active zones, seismic zoning and seismic hazard assessment of individual territories and settlements of Transcarpathians.

1. Chekunov A. V. Struktura zemnoj kory i tektonika yuga Evropejskoj chasti SSSR [Earth's crust structure and tectonics of the southern European part of the USSR]. Kiev: Naukova dumka [Kyiv], 1976, 76 p.
2. Gintov O. B., Bubnjak I. N., Muravskaja A. V., Nakapeljuh M. V., Shlapinskij V. E Tektonofizicheskij i palinspasticheskij razrezy Ukrainskih Karpat vdol' geotraversa DOBRE - 3 (PANCAKE) [Tectonophysical and palinspastic sections of the Ukrainian Carpathians along geotraverse DOBRE - 3 (PANCAKE)]. Geofizicheskij zhurnal [Geophysical journal]. Vol.36, no.3, 2014, pp. 3-30.
https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i3.2014.116050
3. Gofshtejn I. D. O prirode sovremennyh vertikalnyh dvizhenij zemnoj kory [About the nature of recent vertical crustal movements]. Geofizicheskij sbornik AN USSR [Geophysical Journal of Ukrainian Academy of Sciences], Vol. 55, 1973, pp. 15-17.
4. Gofshtejn I. D. Neotektonika Karpat [Carpathians Neotectonics]. Kiev: I-vo AN USSR [Kyiv: Publ. AN USSR], 1964, 182 p.
5. Hain V. E., Lomize M.G. Geotektonika s osnovami geodinamiki [Geotectonics with the basics of Geodynamics]. Uchebnik. M: Izd-vo MGU [M.: Publ. MNU], 1995, 480 p.
6. Haritonov O.M., Kostjuk O.P., Kutas V.R., Rudenskaja I.M. Osobennosti sejsmichnosti Zakarpatja [Peculiarities of Transcarpathians seismicity]. Geofizicheskij zhurnal [Geophysical Journal], 1996, no. 2, pp. 3-11.
7. Hlushko V. V. Tektonika i neftehazonosnost Karpat i prylehayuschykh prohybov [Tectonics and oil-and-gas potential in the Carpathians and adjacent deeps]. Moskwa, Nedra [Moscow, Nedra Publ.]. 1968, 264 p.
8. Hnylko O. M. Tektonichne rayonuvannya Karpat u svitli tereynovoyi tektoniky. Chastyna 1. Osnovni elementy Karpatskoyi sporudy [Tectonic zoning of the Carpathians in terms of the terrane tectonics. Section 1: Main units of the Carpathian building]. Heodynamika [Geodynamics], 2011, no. 1 (10), pp. 47-57.
9. Hnylko O. M. Tektonichne rayonuvannya Karpat u svitli tereynovoyi tektoniky. Stattya 2. Flishovi Karpaty - davnya akretsiy na pryzma [Tectonic zoning of the Carpathians in terms of the terrane tectonics. Article 2. The flyssch Carpathian - ancient accretionary prism]. Heodynamika [Geodynamics], 2012, no.1 (12), pp. 67-78.
10. Homenko V. І. Glybynna budova Zakarpats'kogo progynu [Deep structure of the Transcarpathians]. Kiev: Nauk. Dumka [Kyiv], 1978, 230 p.
11. Karta razryvnyh narushenij i osnovnyh zon liniamentov jugo-zapada SSSR (s izpolzovaniem materialov kosmicheskoj semki) [Map of faults and main lineament zones in the SW part of the USSR (using materials of space mapping)] pod.red. Krylova N.A., 1988 g.
12. Krupskyy Yu. Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonosnist Karpatskoho ta Volyno-Podilskoho rehioniv Ukrayiny [Geodynamics of formation and oil-and-gas bearing of the Carpathian and Volyn-Podillya areas of the Ukraine]. Kyiv: UkrDGRI, 2001, 144 p.
13. Krupskyy Yu. Z. Zakarpatskyy prohyn - nova hazonosna oblast Ukrayiny [Carpathian backdeep - a new gas-bearing area of the Ukraine]. Geologicheskij zhurnal [Geological journal]. 1992, no. 5, pp.70-75.
14. Kurskeev A. K. Problemy prognozirovanija zemletrjasenij [The problems of earthquakes prediction]. Almata: Nauka, 1990, 264 p..
15. Kutas R. І. Geotermіchna model zemnoj kory cherez Shіdnі Karpaty vzdovzh sejsmіchnogo profіlju DOBRE-3 (PANCAKE) [Geothermal model of the Earth's crust across the Eastern Carpathians along the seismic profile DOBRE-3 (PANCAKE)] // Geodynamіka [Geodynamics], 2013, no. 2 (15), pp. 192-194.
16. Melnichuk M. I. O geneticheskoj svjazi sejsmicheskih processov s tektonikoj Karpatskogo regiona [About the genetic relationship of seismic processes with tectonics in the Carpathian region]. Geofizicheskij zhurnal [Geophysical Journal], 1982, vol. 4, no. 2, pp. 34-41.
17. Merlich B. V., Spitkovskaja S. M. Glubinnye razlomy, neogenovyj magmatizm i orudnenie Zakarpattja. V knyzi.: Problemy tektoniki i magmatizma glubinnyh razlomov, t.2. [Deep faults, neogene magmatism and mineralization of the Transcarpathians. In .: Problems of tectonics and magmatism in the deep faults, v.2]. Lvov, 1974, 190 p.
18. Nazarevich L. Ye. Sejsmіchnіst і dejakі osoblivostі sejsmotektonіki Ukraїnskih Karpat [Seismicity and some features of seismotectonics in Ukrainian Carpathians]. Geodynamіka [Geodynamics], 2012, no. 1 (12), pp. 145-151.
19. Nazarevych A. V., Nazarevych L. Ye. Heodynamika, heotektonika i seysmichnist Karpatskoho rehionu Ukrayiny [Geodynamics, geotectonics and seismicity in the Carpathian region of Ukraine]. Geodynamika [Geodynamics], 2013, no. 2 (15), pp. 247-249.
20. Pronyshyn R. S., Kuznecova V. G. Zvjazok prostorovogo rozpodіlu sejsmіchnostі z tektonіchnoju budovoju Zakarpatskogo progynu [Connection of seismicity spatial distribution with the tectonic structures in the Carpathian backdeep]. Geodynamіka [Geodynamics], 2011, no. 2. pp. 254-256.
21. Pronyshyn R. S., Pustovitenko B. G. Nekotorye aspekty sejsmicheskogo "klimata i pogody" v Zakarpatje [Some aspects of seismic "climate and weather" in Transcarpathians]. Fizika Zemli [Journal "Physics of the Earth"], 1982, no. 10, pp. 74-81.
22. Pustovitenko А. А., Pronyshyn R. S. Mehanizm ochaga Beregovskogo zemletryaseniya 23 noyabrya, 2006 g. [Focal mechanism of the Beregovo earthquake, November 23, 2006 ]. Geodynamіka [Geodynamics], 2011, no. 2(11). pp.260-262.
23. Pustovitenko B. G., Kulchickij V. E., Pustovitenko A..A. Novye karty obschego sejsmicheskogo rajonirovanija territorii Ukrainy. Osobennosti modeli dolgovremennoj sejsmicheskoj opasnosti [New maps of general seismic zoning of the Ukraine territory. Features of long-term seismic danger model] // Geofizicheskij zhurnal [Geophysical Journal], 2006, no. 3, pp. 54-77.
24. Sejsmologicheskij bjulleten Ukrainy za 2001, 2002, 2003, 2004 god [Seismological bulletin of Ukraine for 2001, 2002, 2003, 2004]. red. B. G. Pustovitenko - Institut geofіziki im. S. I. Subbotina NAN Ukrainy, Simferopol', 2005, 2006, 2007, 2008. 113 p., 148 p., 132 p., 166 p.
25. Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 god [Seismological bulletin of Ukraine for 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012], Sevastopol: NPC Jekosi-Gidrofizika, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. - 205 p., 297 p., 145 p., 180 p., 249 p., 201 p., 233 p., 228 p.
26. Sollogub V. B., Chekunov A. V., Litvinenko I. V. i dr Litosfera Centralnoj i Vostochnoj Evropy I, II, V [Lithosphere of Eastern and Central Europe I, II, V]. Kyiv, Scientific thought Publ., 1987, 168 p.
27. Burchfiel B. C. Eastern Alpine System and the Carpathian Orocline as an Example of Collision Tectonics. Tectonophysics, 1980, Vol. 63, pp. 31-62.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(80)90106-7
28. Foldvary G. Z. Geology of the Carpathian Region. World Scientific, 1988, Singapore.
https://doi.org/10.1142/0418
29. Sefara J., Kovac M., Plasienka D., Sujan M. Seismogenic zones in the Eastern Alpine-Western Carpathian-Pannoian junction area. Geologica Carpathica, Volume 49(4), Bratislawa, 1998. pp. 247-260.
30. Seghedia I., Downes H., Vaselli O., Szakacs A., Balogh K., Pecskay Z. Post-collisional Tertiary-Quaternary mafic alkalic magmatism in the Carpathian-Pannonian region. Tectonophysics, 2004, Vol. 393,pp. 43-62.
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.07.051
31. Starostenko V., Janik T. and at Seismic velocity model of the crust and upper mantel along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton. Tectonophysics, 2013, Vol. 608., pp. 1049-1072.
https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.07.008